ace2019-ss01

หัวข้อ : KidBright กับวิทยาการคำนวณ (KidBright and Computing Science)
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ห้อง Ballroom A โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ (เซ็นทรัลลาดพร้าว)

เนื้อหาโดยย่อ

วิชาวิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่จะมาแทนที่วิชาคอมพิวเตอร์หรือวิชาทางด้านเทคโนโลยี วิชาใหม่นี้จะสอนให้เด็กๆ มีกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถนำมาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิชาอื่นๆ เนื่องจากเป็นกระบวนการคิดจึงต้องมีการออกแบบบทเรียนและเครื่องมือในการสอนที่เหมาะสม วิธีการหนึ่งคือการพัฒนากระบวนการคิดผ่านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเด็นในการเสวนาประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศ
(2) ความสำคัญของการเรียนวิทยาการคำนวณตั้งแต่ระดับประถม
(3) หลักสูตรและแผนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณด้วยบอร์ดส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่ง KidBright

กำหนดการ

เวลา 10.30 – 12.00 น.
การเสวนาหัวข้อ “KidBright กับวิทยาการคำนวณ”  โดย

 • รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
  ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ดร.โชติมา หนูพริก
  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
  สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 • คุณจินดาพร หมวกหมื่นไวย
  ผู้ชำนาญ สาขาเทคโนโลยี  สำนักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด
  นักวิจัยอาวุโส
  ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มวิจัยระบบอัจฉริยะ
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย

คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ