ace2019-ss08

หัวข้อ : แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มวินิจฉัยโรคพืชโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ห้อง Ladprao 1 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ (เซ็นทรัลลาดพร้าว)

เนื้อหาโดยย่อ

นำเสนอผลงานวิจัยและกระบวนการในการพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคข้าวโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกต์ใช้ และนำเสนอแนวทางการขยายผลไปยังโรคพืชชนิดอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้งนำเสนอความยากง่ายในเชิงการเก็บข้อมูลโรคในพื้นที่จริง และความต้องการในการใช้งานจริงของเกษตรกร นำเสนอรูปแบบและแนวทางการจัดตั้งระบบให้บริการ และการขยายผลไปยังโรคพืชต่างๆ  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช นักวิจัยด้านการประมวลผลภาพและ AI เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ทำหน้าที่ด้านการอารักขาพืชและตัวแทนเกษตรกร

กำหนดการ

เวลา 10.30 –12.00 น.
การเสวนา : “แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มวินิจฉัยโรคพืชโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์” โดย

 • คุณวศิน สินธุภิญโญ
  นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ
  กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวเตอร์แห่งชาติ
 • ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล
  ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • คุณสุโกเมศ ถนอมพุทธ
  ผู้จัดการ-จัดการความรู้ด้านบริการ  
  ศูนย์อบรมงานขายและบริการสยามคูโบต้า บริษัทสยามคูโบต้า
 • คุณธนพล วรรณโคตร
  เกษตรกรรุ่นใหม่
 • คุณภารดา ผาสุก
  พนักงานวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง

ดำเนินรายการโดย

คุณเปรม ณ สงขลา
บรรณาธิการบริหารวารสารเคหการเกษตร