ace2019-14session-14

หัวข้อ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความร่วมมือพัฒนาปทุมธานีเมืองอัจฉริยะสู่ความยั่งยืน
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.15 น.
ห้อง Ladprao 3 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ (เซ็นทรัลลาดพร้าว)

เนื้อหาโดยย่อ 

ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart city) อย่างเป็นรูปธรรมและมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ ด้วยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดพื้นที่เมืองอัจฉริยะ 100 พื้นที่ ภายในเวลา 5 ปี เพื่อการนี้ เนคเทค สวทช. ได้กำหนดประเด็นวิจัยมุ่งเน้น “การพัฒนา Smart City Platform” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยเนคเทค สวทช. ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มุ่งเป้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเมือง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การประชุมโต๊ะกลม (Roundtable meeting) หัวข้อ “ความร่วมมือพัฒนาปทุมธานีเมืองอัจฉริยะสู่ความยั่งยืน” มุ่งหวังให้เป็นเวทีอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และหารือร่วมกันเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาปทุมธานีสู่เมืองอัจฉริยะ ผ่านประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) และกรณีศึกษาเชิงประจักษ์ ของสาธารณรัฐเกาหลี (โซลและปูซาน) โดยสาธารณรัฐเกาหลี มีผู้บริหารและนักวิจัย จาก Korea Local Information Research and Development Institute (KLID) หน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเปิดและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อการบริหารหน่วยงานและการบริการประชาชน โดยมีการพัฒนาเครื่องมือทางดิจิทัลกลาง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีนำไปใช้ได้ สำหรับประเทศไทย มีผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บรรยายความสำคัญของแพลตฟอร์มบริการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งรับฟังความจำเป็นและความต้องการหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดปทุมธานีด้วย ตลอดจนการอภิปรายโต๊ะกลม ทั้งนี้ เพื่อจะได้ถอดบทเรียนและความต้องการของเมือง เพื่อส่งเสริม พัฒนา และผลักดันให้เกิดการขยายผล ต่อยอด การบริหารและการบริการขององค์กรปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่และความปลอดภัยของเมือง มุ่งสู่การเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต่อไป

หมายเหตุ  การประชุมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ (Closed Session)

กำหนดการ

เวลา 13.00–13.15 น.  แนะนำวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม

เวลา 13.15–14.00 น. Towards the smart city platform: Empirical evidence from Korea local e-Government โดย

1. Dr. Hwang, Byeong Choen
Director General
Korea Local Information Research & Development Institute (KLID)
(ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย)

2.     Ms. Shin, Soo Jee
Researcher, Department of External Cooperation, KLID
(ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย)

เวลา14.00 – 14.30 น. ความสำคัญของแพลตฟอร์มบริการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ

โดย ดร. ภาสกร ประถมบุตร
รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย)

เวลา 14.30–14.45 น. พักการประชุม

เวลา 14.45–16.00 น. เวทีอภิปรายโต๊ะกลม

เวลา 16.00–16.15 น. สรุปผลการอภิปรายโต๊ะกลม

เวลา 16.15 น. ปิดการประชุม

ดำเนินการอภิปรายโดย
ว่าที่ ร้อยตรี ดร. พรพรหม อธีตนันท์
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ