หัวข้อที่ ๕ เรื่อง วีรกรรมชนชาติไทยและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
ลายเส้นคั่น

          นำเสนอให้เห็นการกระทำอันกล้าหาญของวีรชนชาติไทยไม่ว่าชายหรือหญิง พระมหากษัตริย์ หรือสามัญชน ซึ่งสร้างจิตสำนึก รับผิดชอบ เสียสละในการรักษาชุมชนและชนชาติไทย ท่ามกลางปัญหาวิกฤต บางครั้งเลือกใช้การสงคราม หลายครั้งใช้วิธีการสันติ แต่เปี่ยมด้วยปัญญาวิจารณาญาณและการตัดสินใจที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ
      

การจัดแสดงได้แบ่งเนื้อหาไว้ ๑๕ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ความหมายของวีรกรรม
ส่วนที่ ๒ เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
ส่วนที่ ๓ เส้นทางการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ส่วนที่ ๔ กรุงศรีอยุธยา
ส่วนที่ ๕ ระบบศักดินาในสังคมไทย
ส่วนที่ ๖ วีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ส่วนที่ ๗ พระบรมราชานุสรณ์ในพระวีรกรรมแห่งสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช
ส่วนที่ ๘ กรุงธนบุรี
ส่วนที่ ๙ การสร้างบ้านแปงเมืองในสมัยต้นรัตนโกสินทร์
ส่วนที่ ๑๐ ศึกเก้าทัพ : สงครามใหญ่แบบจารีตครั้งสุดท้าย
ส่วนที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชิงรุกของพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ส่วนที่๑๒ วิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว
ส่วนที่๑๓ อนุสรณ์สมบัติแห่งวีรกรรมทหารไทยในสงคราม โลกครั้งที่ ๑
ส่วนที่ ๑๔ กษัตริย์นักพัฒนา (รัชกาลที่ ๙)

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
           มุมหนังสือ และมุมวีดิทัศน์วัฒนธรรมไทย ประกอบด้วยหนังสือและวีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับหัวข้อของหอไทยนิทัศน์ สื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ เป็นต้น
           Mini Theatre หรือห้องอเนกทัศน์ จัดฉายสไลด์มัลติวิชั่น เช่น เรื่อง ชนชาติไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น
           การประชุม/สัมมนา/แข่งขัน/ประกวด/สาธิต ในหัวข้อที่ได้เลือกสรรแล้ว จัดตามโอกาสและเวลาที่เหมาะสมในห้องประชุม ๑, ๒ ฯลฯ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
          นิทรรศการชั่วคราว
           บริการทำสำเนาวีดิทัศน์วัฒนธรรมไทย


[จอหลัก | ความเป็นมา | ข้อมูล ๗๖ จังหวัด | ถามไถ่ไทย | ฟังเพลง | ชมวิดีโอ | หอวัฒนธรรมนิทัศน์ | คณะผู้จัดทำ | กาญจนาภิเษก]
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร