คณะผู้จัดทำ
ลายเส้นคั่น

ฝ่ายหอวัฒนธรรมนิทัศน์
ส่วนไทยนิทัศน์
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โทร. ๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๑๗๘

 

nectec หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมภาษาและซอฟต์แวร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อาคารมหานครยิบซั่ม โทร. ๖๔๒๕๐๐๑-๑๐ ต่อ ๓๓๔
   
 

ผลงานที่ได้นำมาประกอบการนำเสนอข้อมูลวัฒนธรรม ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก ทั้งวิดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง ซีดี-รอม และภาพประกอบต่าง ๆ ซึ่งได้เผยแพร่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่http://kanchanapisek.or.th/kp8 และhttp://kanchanapisek.or.th/oncc ทั้งหมดนั้นล้วนเป็น งานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งสิ้นซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ติดต่อขออนุญาตนำภาพ เสียง ข้อมูลจากวิดีทัศน์ ซีดี-รอม และแถบบันทึกเสียง เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เฉพาะที่สามารถติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ ทั้งนี้หากการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตข้างต้นรากฎผลงานอันมีลิขสิทธิ์ใดที่สำนักงานคณะกรรมการ เสียง ข้อมูลจาก วิดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง และซีดี-รอม เพื่อขอใช้ลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ เจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าว สามารถติดต่อไปยัง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเพื่อแจ้งการมีลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติยินดีจะดำเนินการ<wbr>rนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายและไม่ขัดกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ การเผยแพร่ข้อมูลวัฒนธรรมข้างต้น มิได้มีเจตนาดำเนินการใดๆเพื่อประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ หรือแสวงหาผลประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์แต่อย่างใด หากแต่มีเจตนาอันบริสุทธิ์ ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น โครงการในพระราชดำริ กระแสพระราชดำรัส ตลอดจนข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทยที่น่าสนใจ เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลของประเทศไทยที่ประชาชนชาวไทย และต่างประเทศจากทั่วโลกสามารถเข้าชมข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ให้บริการทางการศึกษาตลอดเวลาและที่สำคัญยิ่งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเฉลิมฉลองเนื่องใน ๕๐ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   
 

ผู้สนับสนุนโครงการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด
บริษัท อาร์.เอส.โปรโมชั่น ๑๙๙๒ จำกัด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)

   
  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการของคณะทำงานข้อมูลวัฒนธรรมภาคเหนือ
  ผศ. จินตนา มัธยมบุรุษ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๔๑๒๕๔๔
  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการของคณะทำงานข้อมูลวัฒนธรรมภาคกลาง
  นางสมพิศ ธนุรเวช โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. (๐๓๔) ๗๑๑-๒๓๘
  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการของคณะทำงานข้อมูลวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ผศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ โทร. (๐๔๔) ๕๑๑๖๐๔ โทรสาร ๕๑๑๖๓๑
  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการของคณะทำงานข้อมูลวัฒนธรรมภาคใต้
  ผศ.จันทรา ทองสมัคร สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๔๑๒๕๔๔
  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการของคณะทำงานข้อมูลวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
  นางยุวดี คฤหบดี สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต
จังหวัดกรุงเทพฯ โทร. ๒๔๓๒๒๔๖-๗ โทรสาร ๖๖๘๗๗๐๒
  ลายเส้นคั่น

[จอหลัก | ความเป็นมา | ข้อมูล ๗๖ จังหวัด | ถามไถ่ไทย | ฟังเพลง | ชมวิดีโอ | หอวัฒนธรรมนิทัศน์ | คณะผู้จัดทำ | กาญจนาภิเษก]
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร