หอวัฒนธรรมนิทัศน์
ลายเส้นคั่น

 

ส่วนไทยนิทัศน์
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ


มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อจัดทำนิทรรศการถาวร เรื่องชนชาติไทย
  เป็นแหล่งรวบรวมเผยแพร่และให้บริการข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมศึกษา เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนในระบบเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
  จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่งานวิจัยวัฒนธรรมศึกษา เรื่องชนชาติไทย
  จัดกิจกรรมเสริมนิทรรศากรถาวร ในรูปแบบของนิทรรศการชั่วคราว เฉพาะเรื่อง พร้อมการอภิปราย การสัมมนา การสาธิต การแสดง ฯลฯ
  ประสานการใช้ประโยชน์จากการจัดนิทรรศการถาวร เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ
  จัดนิทรรศการชั่วคราว และนิทรรศการเคลื่อนที่ (ในระบบเครือข่าย) เพื่อให้สอดคล้องกับนิทรรศการถาวร และเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ
  ประสานงานการจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอใช้สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
  ผลิตสื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา
  จัดทำสถิติและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรม
  แบ่งการทำงานเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้
  ฝ่าบบริหารทั่วไป
  ฝ่ายหอวัฒนธรรมนิทัศน์
  ฝ่ายหอไทยนิทัศน์
  ฝ่ายนิทรรศกา
   

[จอหลัก | ความเป็นมา | ข้อมูล ๗๖ จังหวัด | ถามไถ่ไทย | ฟังเพลง | ชมวิดีโอ | หอวัฒนธรรมนิทัศน์ | คณะผู้จัดทำ | กาญจนาภิเษก]
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร