คณะผู้จัดทำภาคเหนือ
ผศ.จินตนา มัธยมบุรุษ
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๔๑๒๕๔๔
โทรสาร (๐๕๓) ๒๒๒๖๖๒
นางสาวเยาวเรศ ทองสูงเนิน
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
สถาบันราชภัฏเชียงราย โทร. (๐๕๓) ๗๙๓๐๐๑
โทรสาร (๐๕๕) ๒๕๙๔๖๘
ผศ.ปราณี แจ่มขุนเทียน
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
สถาบันราชภัฏพิษณุโลก โทร. (๐๕๕) ๒๕๘๕๘๔
โทรสาร (๐๕๕) ๒๕๙๔๖๘
นายสุพล อัตภานันท์
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร โทร. (๐๕๕) ๗๑๑๓๘๘
โทรสาร (๐๕๕) ๗๑๑๐๒๐
นางสาวนิรมล วงศ์ใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
โรงเรียนบุญโญปถัมภ์ลำพูน โทร. (๐๕๓) ๕๑๑๑๗๘
นายบรรจง วงษ์ราษฎร์
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โทร. (๐๕๔) ๔๓๑๒๗๕
โทรสาร (๐๕๔) ๔๓๑๒๕๒๒
นางสาวนันทวัน จันทสิงห์
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ โทร. (๐๕๖) ๗๑๑๓๙๖
โทรสาร (๐๕๖) ๗๒๒๒๑๗
นายไพฑูรย์ ทองทรัพย์
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ โทร. (๐๕๖) ๒๒๒๓๔๑
โทรสาร (๐๕๖) ๒๒๔๕๕๔
นายนุตพล ธรรมลังกา
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดตาก
โรงเรียนตากวิทยาคม โทร. (๐๕๕) ๕๑๑๑๓๔
โทรสาร (๐๕๕) ๕๔๐๒๔๘
นายสุพจน์ อินทรมณี
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม โทร. (๐๕๖) ๖๑๑๒๖๕
โทรสาร (๐๕๖) ๖๑๑๗๑๑
นายสุรศักดิ์ ป้อมทองคำ
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนฮ่องสอนศึกษา โทร. (๐๕๓) ๖๑๑๓๔๙
นายณรงค์ สมิทธิธรรม
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
สถาบันราชภัฏลำปาง โทร. (๐๕๔) ๒๒๖๔๖๗
โทรสาร (๐๕๔) ๒๒๖๓๒๒
นายสมเจตน์ วิมลเกษม
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
โรงเรียนสตรีน่าน โทร. (๐๕๔) ๗๑๐๓๗๓ (๐๕๔) ๗๗๓๐๗๙
นายสงกรานต์ เสมาทอง
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนสุโขทัยพิทยาคม โทร. (๐๕๕) ๖๑๑๗๘๖
นายประพัฒน์ กุสุมานนท์
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ โทร. (๐๕๕) ๔๑๓๙๖๕ (๐๕๔) ๔๑๑๐๙๖
โทรสาร (๐๕๕) ๔๑๑๒๙๖
นางพรเพ็ญ ปลูกเพาะ
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแพร่
โรงเรียนนารีรัตน์ โทร. (๐๕๔) ๕๑๑๑๒๔ (๐๕๔) ๕๑๑๕๐๐


[จอหลัก | ความเป็นมา | ข้อมูล ๗๖ จังหวัด | ถามไถ่ไทย | ฟังเพลง | ชมวิดีโอ | หอวัฒนธรรมนิทัศน์ | คณะผู้จัดทำ | กาญจนาภิเษก]
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร