คณะผู้จัดทำภาคใต้
นางสาวอุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
นางสาวมาลินี สนธิพร
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
โทร. (๐๗๓) ๕๑๑-๗๒๐ โทรสาร ๕๑๑-๗๒๐
นายครรชิต อนุวัตรยรรยง
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
โทร. (๐๗๗) ๘๒๑-๐๕๓ โทรสาร ๘๔๘-๓๖๓
นายวัฒนา จินดาพล
นายทองด่วน ไชยชนะ
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
โทร. (๐๗๖) ๔๑๒-๐๖๕ โทรสาร ๔๑๑-๕๗๙
นางสาวกรรณิการ์ นาคอยู่
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
โทร. (๐๗๗) ๒๗๒-๔๖๖-๗ โทรสาร ๒๗๒-๙๖๗
นางสาวิตร พงษ์วัชร์
นายประสิทธิ์ พรหมมาศ
สถาบันราชภัฏภูเก็ต
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร.(๐๗๖) ๒๒๕-๐๖๐ โทรสาร ๒๑๑-๗๗๘
นางศรีบังอร สุวรรณพานิช
นางสาวอาภรณ์ อุกฤษณ์
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทร. (๐๗๕) ๖๑๑-๑๕๕ โทรสาร ๖๑๑๙๓๘
นายสุวัฒน์ ทองหอม
นายธีรพัฒน์ ศรีน้อย
โรงเรียนสภาราชินี
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร. (๐๗๕) ๒๑๘๗๙๒ โทรสาร ๒๑๐๗๐๒
นางสาวสารูป ฤทธิ์ชู
นางสาวจริยา ลิ่มศรีวิไล
โรงเรียนสตรีพัทลุง
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โทร (๐๗๔) ๖๑๓-๐๒๓ โทรสาร ๖๑๑-๖๓๓
นางสาวอารีย์ รังสิโยภาส
สถาบันราชภัฏสงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร. (๐๗๔) ๓๑๒-๗๒๖ ต่อ ๑๔๕ โทรสาร ๓๑๑๒๑๐
นายวิธาน สุริยะกานนท์
นางสาวยูลา ดาเลาะ
โรงเรียนสตูลวิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โทร.(๐๗๔) ๗๑๑-๙๕๕-๗ โทรสาร ๗๑๑-๙๕๕
ผศ.จันทรา ทองสมัคร
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. (๐๗๕) ๓๕๖๕๔๔ , ๓๙๖๐๘๗๙ โทรสาร ๓๗๗๔๔๐, ๓๙๖๐๑๗
นางสาวปองทิพย์ หนูหอม
นายวิจิตร ศรีสุวิทธานนท์
สถาบันราชภัฏยะลำ
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทร. (๐๗๓) ๒๔๓-๖๗๓
นายเจือ อินทรัตน์
นางสาวพรรณี สกนธวุฒิ
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โทร.(๐๗๓) ๓๓๖-๑๘๒ โทรสาร ๓๓๖-๖๒๘
นายบวรศักดิ์ มเหสักขกุล
นายถาวร หมื่นเพชร
โรงเรียนนราสิกขาลัย
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โทร. (๐๗๓)๕๑๑-๑๑๕ โทรสาร ๕๑๑๕๙๒


[จอหลัก | ความเป็นมา | ข้อมูล ๗๖ จังหวัด | ถามไถ่ไทย | ฟังเพลง | ชมวิดีโอ | หอวัฒนธรรมนิทัศน์ | คณะผู้จัดทำ | กาญจนาภิเษก]
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร