ภาพแสดงชื่อกลุ่มงานศึกษายุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา ECTIภาพประกอบเป็นภาพที่เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลนยีสารสนเทศ
ภาพเส้น

ภาพเส้น


 
 


Bullet ภาพลูกศร วิสัยทัศน์
(Vision)

สนับสนุนเชิงนโยบาย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัยและพัฒนาใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมของเนคเทคเพื่อนำไปสู่
เครือข่ายอุตสาหกรรม
(Cluster) ในประเทศ

Bullet ภาพลูกศร ภารกิจหลัก (Mission)

            การศึกษาเชิงนโยบาย  การสำรวจและการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาภายในองค์กร

Bullet ภาพลูกศร ขอบเขตความรับผิดชอบ

1.   ศึกษาข้อมูลเชิงนโยบายทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อสนับสนุน
การกำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร

2.  รวบรวม  สำรวจ  และวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม และผลกระทบจากโครงการวิจัย
และพัฒนาที่ดำเนินการโดยหน่วยวิจัยภายใน

Bullet ภาพลูกศร การดำเนินงาน

ในการดำเนินงานส่วนหนึ่งงานศึกษายุทธศาสตร์คือการศึกษาและนำเสนอผลงานวิจัย
ในเชิงนโยบายเพื่ออุตสาหกรรม  สำหรับใช้เป็นแหล่งให้ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบุคลากรภายใน   เนคเทคและผู้สนใจงานวิจัยด้านเทคโนโลยี
ECTI  โดยข้อมูลที่นำเสนอนั้นแบ่งออกเป็น
ด้านต่างๆ ดังนี้

1.       นโยบายของรัฐที่สำคัญ

2.       รายงานการศึกษา บทความหรือบทวิเคราะห์

3.       สถิติและการวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

4.       งานวิจัยที่ดำเนินการโดยงานศึกษายุทธศาสตร์ ฯ

5.       Useful Links

 

Comments & suggestions please contact: info-pld@nectec.or.th
..........................................................................................
Copyright ฉ 2000 NECTEC / NSTDA All Rights Reserved.

National Electronics and Computer Technology Center, National Science and Technology Development Agency.
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ