Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageIT Digest

IT Digestbullet ปีที่ 1
bullet ปีที่ 2
bullet ปีที่ 3
bullet ปีที่ 4

IT Digest

IT Digest เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้นโดย ฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI Technologies) ที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลก แก่นักวิจัยภายในศูนย์ฯ และเพื่อนๆ นักวิจัย นักวิชาการที่สนใจทั่วไป โดยนำเสนอในรูปแบบที่ใช้ภาษาธรรมดา อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับอ่านในยามว่าง (ที่ไม่เครียดจากการงาน) เพื่อช่วยให้พวกเราได้ ตามทันกับของใหม่ๆ ในสาขานี้ และให้เราได้รู้เขา เพื่อให้สามารถวางกลยุทธ์ และทิศทางในการทำงาน ในส่วนที่แต่ละท่าน แต่ละองค์กร ดำเนินการอยู่ได้ดียิ่งขึ้น โดยมีกำหนดออกเดือนละ 2 ฉบับ

คณะผู้จัดทำตระหนักดีว่า การเขียนบทความ หรือเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่ค่อนข้างหลากหลายในความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์นั้น เป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับผู้เขียนมาก แต่เราก็อยากให้งานนี้ เป็นประโยชน์กับผู้อ่านมากที่สุด จึงใคร่ขอฝากรบกวนทุกๆ ท่านที่ได้อ่าน ได้ช่วยกันให้ feed back แก่กองบรรณาธิการ ทาง e-mail Mail to IT Digest เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาในฉบับต่อๆ ไปให้ "ตรงใจ" ผู้อ่านได้มากที่สุด

ปีที่ 4 สามารถดูได้ โดยคลิกที่นี่

ปีที่ 3 ฉบับที่ 24 (16 ธันวาคม 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-264KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 23 (1 ธันวาคม 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-328KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 22 (16 พฤศจิกายน 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-246KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 21 (1 พฤศจิกายน 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-249KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 20 (16 ตุลาคม 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-429KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 (1 ตุลาคม 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-453KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 18 (16 กันยายน 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-295KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 17 (1 กันยายน 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-267KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 (16 สิงหาคม 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-256KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 15 (1 สิงหาคม 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-228KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 (16 กรกฎาคม 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-254KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 (1 กรกฎาคม 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-230KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 (16 มิถุนายน 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-348KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 (1 มิถุนายน 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-246KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 (16 พฤษภาคม 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-269KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 (1 พฤษภาคม 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-291KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 (16 เมษายน 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-284KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText FormatText FormatRSS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 (1 เมษายน 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-242KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText Format

ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (16 มีนาคม 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-201KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText Format

ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (1 มีนาคม 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-190KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText Format

ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (16 กุมภาพันธ์ 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-297KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText Format

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (1 กุมภาพันธ์ 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-384KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText Format

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (16 มกราคม 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-322KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText Format

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (1 มกราคม 2549) PDF - เอกสารในรูปแบบ PDF-191KB Image Format - เอกสารในรูปแบบไฟล์ภาพText Format

 

ผู้รับผิดชอบ งานศึกษายุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ECTI โทร. 02-564-6900 ต่อ 2363 
Mail to IT Digest

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 11120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology