หลังจากเนคเทคยุติบทบาทการดำเนินโครงการ SchoolNet โดยจะดำเนินการให้บริการ
เครือข่าย SchoolNet@1509 จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2546 โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จะย้ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะใช้เลขหมายโทรศัพท์
1224 ในการเชื่อมต่อ หากโรงเรียนมีข้อสงสัย หรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเลขหมาย
1224 สามารถสอบถามทางโทรศัพท์ที่ 0-2628-6600, 0-2628-6607 และ 0-2628-6608

ทั้งนี้ เนคเทคได้จัดทำรายละเอียดการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเลขหมาย 1224 แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ

·      การเชื่อมต่อเครือข่ายกระทรวงศึกษาธิการ (1224) ด้วย Windows 98/2000

·      การเชื่อมต่อเครือข่ายกระทรวงศึกษาธิการด้วยอุปกรณ์ LAN Modem 3Com

·      การเชื่อมต่อเครือข่ายกระทรวงศึกษาธิการด้วยอุปกรณ์ LAN Modem 3Com
ร่วมกับ Linux SIS (Linux School Internet Server)