หน้าแรก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผีเสื้อ
วงจรชีวิตของผีเสื้อ
รูปร่างของผีเสื้อ

เกล็ดปีกของผีเสื้อ

แหล่งค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

 

ผีเสื้ิอ

ผีเสื้อจัดเป็นสัตว์ในไฟลัมอาร์โทร์โปดา ( Phylum Arthropoda ) เช่น เดียวกับแมลงทั่วๆไป ผีเสื้ออยู่ในอันดับ เลพิดอปเทอรา ( Order Lepidoptera ) ของชั้นอินเซกตา ( Class Insecta ) แมลงที่อยู่ในอันดับน ี้มีลักษณะเด่นตรงที่ปีกปกคลุมไปด้วยเเกล็ดสีเล็กๆเรียงซ้อนกัน คำว่าเลพิดอปเทอรา ( Lepidoptera ) มาจากคำภาษากรีก 2 คำคือ เลพีส ( leris ) แปลว่า เกล็ด และ เทอรอน (pteron) แปลว่า ปีก นั่นก็คือ ปีกเกล็ด หรือ ปีกมีเกล็ด

 

 

กำเนิดผีเสื้อ

จากการพบซากดึกดำบรรพ์ทำให้นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานได้ว่า ผีเสื้อมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษของแมลงในอันดับ มีคอปเทอรา ( Mecoptera – แมลงแมงป่อง ) ในช่วงยุคเพอร์เมียน ( Permian ) หรือ ประมาณ 250 ล้านปีก่อน และกลายมาเป็นผีเสื้อที่มีรูปร่างเหมือนกับที่เราพบเห็นในยุคต่อมา
ซากดึกดำบรรพ์ของผีเสื้อที่มีอายุมากที่สุดคือ 100-140 ล้านปีก่อน ซึ่งเป็นผีเสื้อกลางคืน ส่วนซากดึกดำบรรพ์ของผีเสื้อกลางวันที่พบนั้นมีอายุเพียง 40 ล้านปีก่อนเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มสันนิษฐานว่าผีเสื้อน่าจะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการเริ่มต้นของพืชมีดอก นั่นก็คือยุคคริเทเซียส ( Cretacous ) หรือประมาณ 135 ล้านปีก่อน โดยเชื่อว่ามีวิวัฒนาการมาจากแมลงบางกลุ่มในยุคคาร์บอนนิเฟอรัส (Carboniferous) และมีวิวัฒนาการมาพร้อมๆกับพืชมีดอก เนื่องจากเห็นว่าผีเสื้อมีชีวิตที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพืชมีดอกมาก โดยเฉพาะการกินน้ำหวาวที่ต้องใช้ปากที่มีลักษณะเป็นท่อวงยื่นเข้าไปในเกสรดอกไม้

อย่างไรก็ดียังไม่อาจสรุปได้แน่ชัดว่าผีเสื้อมีกำเนิดขึ้นในช่วงยุคใดเพราะหลักฐานที่พบนั้นมีน้อยเกินไป