logo_volunteer.gif Visit our educational web pages View the list of school home pages in Thailand
Go to Support and Technical service page Visit our activity archive

[หลักการและเหตุผล] [วัตถุประสงค์] [เป้าหมาย] [คุณสมบัติของผลงานที่เข้าร่วมประกวด] [คุณสมบัติของกลุ่มผู้พัฒนาผลงาน]
[หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอผลงาน] [หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน] [รางวัล] [ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ]
[ภาคผนวก ก. การจัดทำข้อเสนอผลงาน] [แบบฟอร์มเสนอผลงาน] [ตัวอย่างเอกสารข้อเสนอผลงาน]
[ภาคผนวก ข. การส่งผลงาน ] [แบบฟอร์มส่งผลงาน] [ภาคผนวก ค. เงื่อนไขการพัฒนาผลงาน ]


หลักการ และเหตุผล

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet@1509) เพื่อเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อโรงเรียนทั่วประเทศเข้าด้วยกันและเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต เพื่อให้โรงเรียนได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยยกระดับการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทย ให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการศึกษาหาความรู้อย่างเท่าเทียมกัน และยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือ สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างโรงเรียน ครูกับครู ครูกับนักเรียน และนักเรียนด้วยกันเอง
จากการดำเนินโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet@1509) ได้กระตุ้นให้เกิดการขยายจำนวนครูและนักเรียนเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่สำคัญคือ เมื่อนักเรียนหรือครูเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว สิ่งที่พบคือมีข้อมูลหรือเนื้อหาที่จะเป็นประโยชน์ได้น้อย ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเรื่องความสนุกเพลิดเพลิน ดังนั้นเพื่อดึงดูดให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์ด้านการเรียนรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องพัฒนาข้อมูลหรือเนื้อหาบนเครือข่าย ทั้งวิชาการในชั้นเรียน และวิชาการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
ด้วยเหตุนี้ เนคเทคจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนา "ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library for SchoolNet)" ขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ที่ http://school.net.th/library/ และจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามประจำสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์ จากอินเทอร์เน็ตทางด้านการศึกษามากขึ้น
สำหรับปีนี้ เนคเทคได้จัดให้มี "โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ความรู้สำหรับห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library for SchoolNet)" เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ได้ร่วมมือกันแสวงหา ค้นคว้า สำรวจ หรือดำเนินการศึกษาในสิ่งที่มีความสนใจร่วมกัน เกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเอง แล้วให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการทำงานร่วมกัน มานำเสนอเป็นผลงานเว็บเพจ ซึ่งผสมผสานข้อมูลที่เป็นข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และเสียง อันเกิดจากการสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง แล้วส่งเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ของตน ทำผลงานของตนโดยมิได้คัดลอกจากตำราหรือผู้อื่น มีความประทับใจในการนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และแบ่งปันความรู้ร่วมกันเผยแพร่ไว้ในห้องสมุดดิจิทัล[หน้าหลัก] [หน้าการศึกษา] [บริการให้คำปรึกษา] [รายชื่อโรงเรียน]
[กิจกรรมในโครงการ] [ข้อมูลโครงการ] [ท่านถามเราตอบ]

[NTL] [NITC] [NECTEC] [BIOTEC] [MTEC] [NSTDA] [ONEC]


Contact: SchoolNet Webmaster
SchoolNet Thailand is served and managed by
Network Techonology Laboratory (NTL)
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright © 1996-1999 by Network Technology Laboratory of NECTEC. All Rights Reserved.