นางสาวรพีพร พิมพ์อูบ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
social-news3

 

  • ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน นักเรียน NSC2006 (2549)
  • รางวัลที่ 1 โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ นักศึกษา NSC2009 (2552)

การต่อยอดจากสวทช.

  • ฝึกงาน ณ หน่วยปฏิบัติการ Human Language Technology (HLT) ของเนคเทค

ความสำเร็จ

  • TICTA 2006 รางวัล Winner Awards ประเภท Secondary Student Project
  • APICTA 2006, Macao, China รางวัล Winner Awards ประเภท Secondary Student Project
  • การประชุมวิชาการ i-CREATe 2009, Singapore รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น

ปัจจุบัน

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย