ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ(Gas Turbine Spare Parts Management System)

ระบบบริหารอะไหล่กังหันก๊าซ เป็นความร่วมมือของเนคเทคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ต้องการบริหารจัดการชิ้นส่วนสำรองและระบบคลังของโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ให้มีปริมาณอะไหล่ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน

ThaiJO 2.0 : Thai Journals Online

ThaiJO 2.0 : Thai Journals Online
ระบบบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ตอบโจทย์ทุกกระบวนการวารสารวิชาการ

FoodChoice

“แอปพลิเคชัน FoodChoice” เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ

หุ่นยนต์สแกนและตรวจสอบชิ้นงานแบบ 3 มิติ (3D Inspector)

3D Inspector – การพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีเพื่อการสแกนและตรวจสอบขนาดชิ้นงาน 3 มิติ ใช้เทคโนโลยี 3D vision ในการตรวจสอบงานขนาดชิ้นงานแบบ 3 มิติที่ต้องการความแม่นยำสูง

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC)

สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหน่วยงานพื้นฐานที่มีหน้าที่สำคัญมากหน่วยหนึ่งในระบบการค้าของโลก ในฐานะที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสินค้า/บริการ ว่าสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ตกลงกันไว้หรือไม่

IDA Platform | แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (Industrial IoT and Data Analytics Platform)

IDA Platform แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม สู่การวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล นำไปสู่การบริหารจัดการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลักงาน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี/สนใจนำผลงานไปใช้ประโยชน์

ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มีภารกิจในการแสงหาความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดการบริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ศูนย์ฯ วิจัยและพัฒนาไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

งานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรม (DESS)

ให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักรทางด้านวิศวกรรมและวัสดุ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง บริการข้อมูลด้านเทคนิคของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการสร้างชิ้นส่วนต้นแบบและเครื่องมือ