เนคเทค สวทช. ร่วมขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่หน่วยงานราชการ เดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “อีกก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยระบบ e-Document” ร่วมด้วยพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง 7 หน่วยงานภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนการใช้ระบu e-Document แก่หน่วยงานราชการ และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนะนำตัวอย่างการใช้งานจากหน่วยงานนำร่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบ e-Document ในหน่วยงานภาครัฐ

NECTEC-ACE 2022 | กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมเป็นสื่อกลางนำเทคโนโลยีดิจิทัลจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ลงสู่การพัฒนาเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมฉายภาพบทบาทการเติมเต็มระบบนิเวศเทคโนโลยีให้เติบโตภาคเกษตรในงาน NECTEC-ACE 2022 โดย คุณปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา งานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการส่งเสริมประยุกต์ใช้เกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีดิจิทัล”

NECTEC-ACE 2022 | กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม”

กรมพัฒนาที่ดิน หนึ่งในพันธมิตรร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค หรือ NECTEC-ACE 2022 นำเสนอเรื่องราว “ดิน อัจฉริยะ : แม่น & Match” โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบทบาทและวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดินที่มุ่งเป็นองค์การอัจฉริยะทางดินเพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม

เนคเทค สวทช. จะไม่หยุดพัฒนา “ฐานรากเทคโนโลยีดิจิทัล” เพื่ออนาคตที่ดีของเกษตรกรไทย และคนไทยทุกคน

เรื่องราวการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรของเนคเทค สวทช. ผ่านการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ก่อร่างสร้างแก่น เกษตรดิจิทัล: Building the Digital Agriculture Infrastructure” โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช.

3 หน่วยงาน MOU พัฒนาแพลตฟอร์ม CCTV ใช้ Image Processing & AI เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย จ.เชียงใหม่

การนามพัฒนาแพลตฟอร์มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพร่วมกับ AI มุ่งดูแลการจราจร เฝ้าระวังอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

นักวิจัยเนคเทค สวทช. บรรยาย “MSO-Logbook” แก่ผู้บริหาร พม. ใน Workshop ตามแผนการตรวจราชการกระทรวง

การบรรยาย MSO-Logbook ในการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ แก่ผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาคของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์