เนคเทค สวทช. นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ ในเวที eGovernment Forum 2022

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “On the Path of National AI Strategy” ในงานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี eGovernment Forum 2022 โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช.

Digital Transformation ภาคการผลิตอย่างไรให้ “สำเร็จ”

SMC ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ชวนกูรูจากเนคเทค สวทช. คณาจารย์จากศูนย์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะด้าน และภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนที่นำทาง และกรณีศึกษาการทำ Digital Transformation ในงาน NEPCON FORUM X NECTEC

เนคเทค สวทช. นำระบบส่งต่อผู้ป่วย (e-Referral) ร่วมเป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังส่วนหนึ่งใน “ดุสิตโมเดล”

กทม. เปิดโครงการ “ดุสิตโมเดล” เดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนแบบบูรณาการใช้เทคโนโลยีเชื่อมบริการรักษาพยาบาล และระบบบริการสุขภาพเขตเมือง

ครม. ผ่าน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผ่าน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศไทยเกิดระบบนิเวศที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนา