MENU
Banner

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม

SirindhornICTMargin
SirindhornICTMargin

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม พร้อมเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร “โครงการระบบไอซีที และพลังงานทดแทนแบบบูรณาการสำหรับชุมชนชายขอบตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ หน่วยวิจัยนวัตกรรมไร้สาย และความมั่นคง เนคเทค และคณะนักวิจัย เฝ้ารับเสด็จฯ

SirindhornICTMargin

ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำหน่วยพิทักษ์ป่าคีรีล้อม ยังไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า และไม่มีระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียน ๑๐๕ คน แยกเป็นนักเรียนหญิง ๕๑ คน นักเรียนชาย ๕๔ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ตชด. สอนจำนวน ๖ นาย ผู้ดูแลเด็กเล็ก ๒ คน โครงการฯ มีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) เพื่อให้เยาวชนและชุมชนชายขอบได้เข้าถึงแหล่งความรู้ (อินเทอร์เน็ต) และการติดต่อสื่อสาร (3G) โดยการพัฒนาระบบไอซีทีที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ร่วมกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ โดยมีความจุ ๖,๒๐๐ วัตต์ เพียงพอกับการจัดการเรียน อาทิ วิชาคอมพิวเตอร์ การศึกษาทางไกลโดยผ่านดาวเทียม การใช้ eDLTV ซึ่งเป็นระบบ eLearning-on-demand นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสถานีเก็บประจุ เพื่อให้นักเรียนและชาวบ้านมาทำการเก็บประจุตะเกียงไฟเพื่อนำกลับไปทำการบ้าน และอ่านหนังสือในเวลากลางคืน จัดสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอุปกรณ์ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๒ เครื่องพร้อมกล้องที่ใช้ในการประชุม กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP โทรทัศน์จอ LED พร้อมวางระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารไร้สาย และระบบ LAN ให้พร้อมต่อการใช้งาน

SirindhornICTMargin

โครงการระบบไอซีทีและพลังงานทดแทนแบบบูรณาการ สำหรับชุมชนชายขอบตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานอันประกอบด้วย

  1. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  3. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  5. สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จ.ประจวบคีรีขันธ์
  6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
SirindhornICTMargin
SirindhornICTMargin

วันที่เผยแพร่ 5 ตุลาคม 2559 14:50