ตรวจเยี่ยมความพร้อมของระบบไอซีทีและพลังงานทดแทนแบบบูรณาการเพื่อชุมชนชายขอบ

Facebook
Twitter
ict_marginalizedarea
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากเนคเทค/สวทช ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ ดร.อัศวิน หงส์สิงห์ทอง คุณวันทนีย์ พันธชาติ คุณพัทธนันท์ เนาว์ในสิน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและชมความพร้อมของระบบไอซีทีและพลังงานทดแทนแบบบูรณาการเพื่อชุมชนชายขอบ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านคีรีล้อม ม.1 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ติดชายแดนไทย – เมียนมาร์

 

ict_marginalizedarea

 

ict_marginalizedarea

 

ict_marginalizedarea

 

ระบบไอซีทีและพลังงานทดแทนแบบบูรณาการ เพื่อชุมชนชายขอบ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) และ ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย (WNP) ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วมกัน” เพื่อส่งเสริม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ รวมทั้งสนับสนุนเยาวชนในชุมชนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ อาทิ ระบบสื่อสาร (3G/WiFi) และระบบพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ (พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำ) สามารถรองรับความต้องการใช้งานที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามโรงเรียนชายขอบในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งการศึกษา การสื่อสารโทรคมนาคม การเรียนรู้ทางไกล และการบริการสาธารณสุขพื้นฐานของโรงเรียนในชุมชนชนบทชายขอบ คณะทำงานในโครงการฯ คาดหวังให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการและสามารถปรับใช้นวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับชุมชนต่อไป

ict_marginalizedarea