โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่…ใช้ได้จริง

Facebook
Twitter
newseed2016\
newseed2016

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ดำเนินโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” เพื่อสนับสนุนการต่อยอดพัฒนาผลงานเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเวทีการแข่งขันประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยสู่ผู้ใช้จริง และสร้างโอกาสในการขยายผลในเชิงธุรกิจอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป โดยมีนายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) และนางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจลร่วมแถลงข่าว เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น UB ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

newseed2016

 

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะในการดำรงชีวิต รวมถึงการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร ล้วนมีเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง ในส่วนของธนาคารฯ เองได้มีการปรับระบบให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ ก้าวสู่ยุค SCB2020 ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรและการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ซึ่งการร่วมมือกับเนคเทคดำเนินโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ในครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารฯ ในการสนับสนุนและบ่มเพาะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้าน IT (Information Technology) และเทคโนโลยี (Technology) ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพด้านธุรกิจ นับเป็นการสร้าง “คนรุ่นใหม่” และ “ผลงานนวัตกรรม” ที่มีคุณค่าต่อประเทศ โดยธนาคารฯ ได้มีการนำศักยภาพที่มีอยู่มาร่วมสนับสนุน ทั้งบุคลากรของธนาคารฯ ในการให้คำแนะนำการทำธุรกิจ การตลาด การเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ การร่วมทุน ตลอดจนการสนับสนุนการกระจายผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ด้อยโอกาสผ่านกิจกรรม CSR เป็นต้น พร้อมเชื่อมโยงลูกค้าธนาคารฯ เช่น เครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับรางวัลใบโพธิ์ บิสซิเนส อวอร์ด เข้าร่วมให้คำแนะนำแก่เยาวชน สนับสนุนให้เยาวชนในโครงการสามารถเริ่มต้นธุรกิจในลักษณะของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้ในที่สุด”

newseed2016

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดเผยว่า “ในปีนี้ เป็นปีที่ครบรอบ ๓๐ ปีของการก่อตั้งเนคเทค เป็นโอกาสที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เนคเทคและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้จับมือร่วมกันทำงานเป็นพันธมิตรอย่างเหนียวแน่น ตามที่รัฐบาลได้มี นโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งเนคเทคมองว่า เศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovation Economy) จะเป็นกลไกสำคัญของประเทศที่เป็นพื้นฐานผลักดันกลไกอื่นในทุกภาคส่วนให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ประเทศไทยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบุคลากรภายในประเทศให้มากขึ้น และพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศอย่างชาญฉลาดและ จำเป็น โดยการสร้างกลไกและส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเป็นผู้นำในการพัฒนางานวิจัย การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถในองค์กรของตน โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนให้กลไกดังกล่าวทำงานได้อย่างเข็มแข็ง ซึ่งโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเข้าสู่ฐานเศรษฐกิจนวัตกรรมของชาติที่สำคัญ การที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการช่วยผลักดันให้ผลงานวิจัยพัฒนาของเยาวชนสามารถเดินหน้าไปสู่การใช้งานได้จริงและขายได้ด้วย จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญอย่างยิ่งของประเทศในการพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในด้านเศรษฐกิจนวัตกรรม”

“ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่…ใช้ได้จริง

โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ถือเป็นเวทีในการต่อยอดผลงานของเยาวชนที่มีความสามารถด้านไอทีของประเทศให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถผลิตผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม อันจะก่อเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมขึ้นในอนาคต ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเป็นรากฐานสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติต่อไป

newseed2016

 

newseed2016

 

newseed2016

 

newseed2016