รอบสุดท้ายการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไทย ร่วมประกวดผลงาน i-CREATe 2016

Facebook
Twitter
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ได้จัดการคัดเลือกโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (รอบสุดท้าย) ระดับนักศึกษา (Student Innovation Challenge: SIC 2016) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2016

ในการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติ ปี 2559 นี้ มีโครงงานเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งหมด 32 โครงงาน และมีโครงงานผ่านการคัดเลือกฯ ทั้งสิ้น 12 โครงงาน จาก 6 มหาวิทยาลัย และ 1 โรงเรียน ดังนี้

pre_icreate2016

 

1. The Application of EMG Signal for Hand Rehabilitation Control System and Data Analysis มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

pre_icreate2016

 

2. BotTherapist มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

pre_icreate2016

 

3. Brain-body Interface System for Paralyzed Patients มหาวิทยาลัยมหิดล

pre_icreate2016

 

4. ASURA – The Security System for the Elderly People who live alone มหาวิทยาลัยมหิดล

pre_icreate2016

 

5. Smart wheelchair base on eye tracking
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

pre_icreate2016

 

6. MobiliSE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

pre_icreate2016

 

7. The Augmented Reality Application for Hearing Impaired and Elderly People มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

pre_icreate2016

 

8. Kangareang: An Android Application to Correct Thai Sentences for Hearing Impaired People มหาวิทยาลัยมหิดล

pre_icreate2016

 

9. Deaf Emergency: An Android Application for the Hearing Disabilities in Emergency Situations สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

pre_icreate2016

 

10. Drawing in the Dark: Low-Cost Drawing Board for the Blind for Engineering Drawing University Course and General Educational/Communicational Uses จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

pre_icreate2016

 

11. TU GAIT TRAINER มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

pre_icreate2016

 

12. Innovative wheelchair to help the disabled and elderly โรงเรียนนารีนุกูล

ทั้งนี้ โครงงานดังกล่าว จะเข้าร่วมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2016 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์