สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม

Facebook
Twitter
SirindhornICTMargin

 

SirindhornICTMargin

 

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม พร้อมเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร “โครงการระบบไอซีที และพลังงานทดแทนแบบบูรณาการสำหรับชุมชนชายขอบตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางเกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ หน่วยวิจัยนวัตกรรมไร้สาย และความมั่นคง เนคเทค และคณะนักวิจัย เฝ้ารับเสด็จฯ

SirindhornICTMargin

 

ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำหน่วยพิทักษ์ป่าคีรีล้อม ยังไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า และไม่มีระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียน ๑๐๕ คน แยกเป็นนักเรียนหญิง ๕๑ คน นักเรียนชาย ๕๔ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ตชด. สอนจำนวน ๖ นาย ผู้ดูแลเด็กเล็ก ๒ คน โครงการฯ มีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) เพื่อให้เยาวชนและชุมชนชายขอบได้เข้าถึงแหล่งความรู้ (อินเทอร์เน็ต) และการติดต่อสื่อสาร (3G) โดยการพัฒนาระบบไอซีทีที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ร่วมกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำ โดยมีความจุ ๖,๒๐๐ วัตต์ เพียงพอกับการจัดการเรียน อาทิ วิชาคอมพิวเตอร์ การศึกษาทางไกลโดยผ่านดาวเทียม การใช้ eDLTV ซึ่งเป็นระบบ eLearning-on-demand นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสถานีเก็บประจุ เพื่อให้นักเรียนและชาวบ้านมาทำการเก็บประจุตะเกียงไฟเพื่อนำกลับไปทำการบ้าน และอ่านหนังสือในเวลากลางคืน จัดสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอุปกรณ์ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๒ เครื่องพร้อมกล้องที่ใช้ในการประชุม กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ IP โทรทัศน์จอ LED พร้อมวางระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารไร้สาย และระบบ LAN ให้พร้อมต่อการใช้งาน

SirindhornICTMargin

 

โครงการระบบไอซีทีและพลังงานทดแทนแบบบูรณาการ สำหรับชุมชนชายขอบตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานอันประกอบด้วย

  1. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  3. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  5. สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จ.ประจวบคีรีขันธ์
  6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
SirindhornICTMargin