โครงการ “ขยายขอบข่ายความรู้สู่สังคมวิทยาศาสตร์”

Facebook
Twitter
expanding-your-horizone-eyh

 

การที่จะผลักดันและเพิ่มโอกาสการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคอันมีรากฐานมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความเท่าเทียมกันในสังคม นั้น เป็นเป้าหมายที่สำคัญของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์ฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยเสริมให้เกิดทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และส่งผลให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ และสร้างความสามารถในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน ตลอดจนหันมาสนใจในการศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อันจะนำไปสู่การสร้างบุคลากรในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และบริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จึงร่วมกันจัดโครงการ Expanding your Horizons ขึ้น โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนหญิง ในการเป็นนักวิทยาศาตร์หญิงในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจด้วยตนเอง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับแรงบันดาลใจจากนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีความรู้ความสามารถจากการรับฟังคำแนะแนวทางสู่ความสำเร็จ ซึ่งโครงการคาดหวังว่าผลจากการเข้าร่วมโครงการจะทำให้เยาวชนหญิง หันมาเลือกศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่การผลิตนักวิทยาศาสตร์หญิงในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย