โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์

Facebook
Twitter
maehongson-it-valley

 

โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เพิ่มขึ้น และเสริมสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพแก่บุคลากรที่สนใจ นอกจากนั้นยังส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น หน่วยงานราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพ และบริษัทเอกชน หรืออื่นๆ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาการทำงานให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมหน่วยงานในจังหวัดอื่นๆ

เป้าหมาย/ผลงานหลักของโครงการ

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการตอบสนองต่อความต้องการบุคลการที่มีความรู้ความสามารถด้านไอทีในภาคเหนือ รวมทั้งรองรับการพัฒนาหน่วยงานที่ใช้องค์ความรู้ด้านไอทีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคาดว่าจะมีเยาวชนที่สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ปีละไม่น้อยกว่า 70 คนภายใน 3 ปี
  2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไม่น้อยกว่า 400 คน
  3. เพื่อพัฒนาโครงการนำร่องในการนำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวมาใช้เป็นเครื่องมือในการเตือนภัยดินถล่ม
  4. เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลของเยาวชนไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มคน 2 วัฒนธรรม (ไทย-ญี่ปุ่น) ผ่านสื่อการเรียนการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์