โครงการ “การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์”

Facebook
Twitter
social-electronics-circuit-contest-yecc

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อต่อยอดจากผลการดำเนินโครงการ “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC Electornics Camp : NECTEC eCamp)” โดยภายหลังจากที่นักเรียน นักศึกษาได้ผ่านการเข้าค่าย NECTEC eCamp เสร็จสิ้น แต่ละค่ายทำการจะคัดเลือกตัวแทนค่าย ทีมละ 4 คน เป็นนักเรียน 2 คน และนักศึกษาพี่เลี้ยง 2 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth’s Electronics Circuit Contest : YECC) ซึ่งจะจัดขึ้นภายในงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยในแต่ละปีจะมีการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง ไปประยุกต์เป็นโจทย์ของการแข่งขัน

ในการแข่งขันนี้ จะเป็นการวัดทักษะ ความรู้ความสามารถของผู้ที่ผ่านเข้า “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC Electornics Camp : NECTEC eCamp)” โดยจะให้ลงมือปฏิบัติจริงตามโจทย์ที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี รวมถึงให้ผู้เข้าแข่งขันแสดงความรู้ความสามารถในด้านการนำเสนอด้วย อีกทั้งรูปแบบการจัดการแข่งขันยังจัดให้ผู้เข้าแข่งขันได้ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม และรู้จักแบ่งหน้าที่ในการทำงานร่วมกัน