มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย

Facebook
Twitter
thailand-ict-contest-fastival

 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ อันเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ (Strategic Technology) ตลอดมา และยึดถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการวางแนวโน้มของศูนย์ฯ ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ฯ จึงได้ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (Thailand ICT Contest Festival)” ขึ้นตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดจัดขึ้นราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นการจัดงานประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ที่ศูนย์ฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปประยุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเป็นการสั่งสมและบ่มเพาะทุนมนุษย์อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย โดยเป็นการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน ICT จากเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ 4 กิจกรรม ได้แก่

  1. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest : NSC)
  2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition : YSC)
  3. การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth’s Electronics Circuit Contest : YECC)
  4. การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย (National Linux Competition : NLC)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปประยุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ