หัวข้อ : ประเทศไทยก้าวไกล ด้วย AI เทคโนโลยี

ห้องสัมมนา : ห้องบอลรูม รีเซฟชั่นฮอลล์ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เวลา 10.30 – 16.15 น.

เนื้อหาโดยย่อ

ปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI) ได้รับความสนใจและกล่าวถึงในทั่วทุกวงการ โดยเฉพาะในการประยุกต์ใช้งานที่จะมีประโยชน์มหาศาลกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงการกล่าวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อันจำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านการพัฒนาคน และองค์ความรู้ต่างๆ อย่างไรก็ตามถึงแม้มีการนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ AI มามากมาย แต่ยังมีการกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ในเชิงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้ รวมถึงการพัฒนาคนในคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องน้อย ในการจัดงานสัมมนาและ Showcase ครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอให้มุมมอง ความคิดเห็นอย่างครบวงจรตั้งแต่แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้งานสู่ผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทางการลงทุนต่อยอดสู่ธุรกิจ ซึ่งสามารถใช้เพื่อสนับสนุนให้เห็นภาพรวมและแนวโน้มของเทคโนโลยี AI ในมิติต่างๆ ไม่ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี แนวโน้มการวิจัยพัฒนาภาพรวมผลงานวิจัยที่เนคเทคที่ดำเนินการแล้วและจะพัฒนาในระยะต่อไป นอกจากนั้นจะมีการนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้งานในภาคส่วนต่างๆ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสังคมไทย และการเสวนาเพื่อหาทิศทางการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีการพัฒนางานวิจัย และการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย ให้ก้าวทันต่อความต้องการของตลาด และผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย

กำหนดการ

10.30 – 12.00 น.  พัฒนาเทคโนโลยี AI ตอบโจทย์ผู้ใช้สู่ภาคธุรกิจ

 • การใช้ AI ในธุรกิจการเงินและการธนาคาร
  โดย ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม
  CEO บริษัท AccRevo (ผู้ให้บริการบัญชีครบวงจรออนไลน์)
  และ นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
 • พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI อย่างไรให้ทันโลก
  โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
  ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
 • Showcase & Show idea : ก้าวสู่ AI พัฒนางานวิจัยเพื่อการใช้จริง
  • การวิเคราะห์ความยากจนแบบชี้เป้า
   โดย ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์
   นักวิจัย
   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
   ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
  • รัฐวิสาหกิจยุค AI
   โดย ดร.จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล
   นักวิจัย
   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
   ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
  • Agri-Map กับการเกษตรเชิงรุก
   โดย ดร.นพดล คีรีเพ็ชร
   นักวิจัยอาวุโส
   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
   ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
 • ถาม-ตอบ

ดำเนินรายการโดย
ดร.อลิสา คงทน
นักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.  การปฏิรูปสังคมไทยและปรับใช้ AI ให้ทันโลกอนาคต

 • ทิศทางที่น่าจับตามองของการลงทุน AI สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
  โดย ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล
  Principal Visionary Architect
  บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด
 • การนำ AI มาใช้ในภาค e-Commerce
  โดย คุณสุรวุฐิ์​ พรทาบทอง
  Senior Solutions Architect
  Amazon Web Services
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
 • การปรับตัวสังคมไทย รับกระแส AI เทคโนโลยี
  โดย คุณณัฐสิฎ รักษ์เกียรติวงศ์
  นักวิจัย
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
 • พัฒนารากฐานการศึกษา สู่การพัฒนากำลังคนตอบโจทย์อนาคต
  โดย ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
  นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ

ดำเนินรายการโดย
ดร.อลิสา คงทน
นักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

14.30 - 14.45 น . พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.15 น . การเสวนา : AI จะปฏิวัติประเทศไทยได้จริงหรือ ?

 • คุณสุรวุฐิ์​ พรทาบทอง
  Senior Solutions Architect
  Amazon Web Services
 • ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล
  Principal Visionary Architect
  บริษัท กสิกร แล็บส์ จํากัด
 • คุณณัฐสิฎ รักษ์เกียรติวงศ์
  นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
  นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
 • ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
  ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ร่วมเสวนาและดำเนินรายการ โดย
ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม
CEO บริษัท AccRevo (ผู้ให้บริการบัญชีครบวงจรออนไลน์)
และ นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association