หัวข้อ : เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของการบริหารจัดการน้ำ

ห้องสัมมนา : Meeting Room 4
เวลา : 14.45 – 16.15 น.

น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของประเทศ ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบทั้งภาวะภัยแล้งและอุทกภัยอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นมูลค่ามหาศาล เขื่อนคือสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษาสมดุลระบบนิเวศน์ลำน้ำ การเกษตร และอื่น ๆ ให้เหมาะสม นอกจากนั้นเขื่อนช่วยรองรับปริมาณน้ำส่วนหนึ่งไว้เพื่อชะลอน้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำในช่วงน้ำหลากและกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้อย่างเพียงพอในสถานการณ์น้ำแล้งการเสวนานี้จะกล่าวถึงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในการดูแลความปลอดภัยของตัวเขื่อนตลอดจนการบริหารจัดการน้ำที่ได้จากเขื่อนเพื่อการอุปโภคบริโภค

การบริหารจัดการน้ำต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญคือความปลอดภัยของตัวเขื่อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีเขื่อนขนาดใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด14เขื่อนทั่วประเทศซึ่งมีบทบาทสำคัญในภาระกิจการบริหารจัดการน้ำของประเทศการดูแลความปลอดภัยเขื่อนของ กฟผ. นั้นนอกจากทำการตรวจสอบเขื่อนด้วยสายตา (Visual Inspection) เป็นประจำโดยเจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนและผู้เชี่ยวชาญแล้ว กฟผ. ยังได้พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาช่วยในการตรวจสอบอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ผู้ตรวจสอบไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ด้วยตนเอง หรือใช้เวลามากในการตรวจสอบ

ในช่วงหน้าแล้ง เขื่อนนั้นยังเป็นเครื่องมือบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สำคัญในการเพิ่มปริมาณการไหลลงของน้ำท่า ลดผลกระทบของการรุกล้ำของน้ำทะเล เพื่อรักษาคุณภาพน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค การประปานครหลวง (กปน.) มีหน้าที่หลักในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ จัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา สำหรับกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อการดังกล่าว กปน. ได้พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และ ระบบสารสนเทศ ที่ทันสมัยมาช่วยในตรวจสอบและรายงานคุณภาพน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาที่ได้คุณภาพตามมาตราฐานสากล

กำหนดการ

14.45 – 16.15 น.  เสวนา หัวข้อ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในการดูแลความปลอดภัยเขื่อนตลอดจนการบริหารจัดการน้ำที่ได้จากเขื่อนเพื่อการอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย

 • เทคโนโลยีและการพัฒนางานด้านความปลอดภัยเขื่อน กฟผ.
  โดย คุณดนัย วัฒนาดิลกกุล
  หัวหน้ากองความปลอดภัยเขื่อน กฟผ.
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
 • การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนภายใต้ความดูแลของ กฟผ.
  โดย คุณชัยยุทธ จารุพัฒนานนท์
  หัวหน้ากองจัดการทรัพยากรน้ำ กฟผ.
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อภาระกิจของการประปานครหลวงในด้านการจัดการน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา
  โดย คุณนิพนธ์ ลีลารุจิ
  หัวหน้าส่วนสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
  ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ

ดำเนินรายการโดย
ดร. จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล
คุณสิริอร อุมรินทร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ