หัวข้อ: Graphene and Printed Electronics
ห้องสัมมนา : Meeting Room 1
เวลา : 10.30 - 12.00 น.

 

 

Center of Technology for Advanced Materials for Printed Electronics and Sensors เป็นศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางเครือข่าย (Center of Technology) ของศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (Thai Organic and Printed Electronics Innovation Center หรือ TOPIC) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2560 มุ่งเน้นการร่วมมือวิจัยในเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ ตัวอย่างเช่น วัสดุนาโนสำหรับการใช้งานด้านระบบกักเก็บพลังงาน ตัวกักเก็บประจุยิ่งยวด แบตเตอรี่ วัสดุนาโนสำหรับใช้งานด้านเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดแก๊ส วัสดุคอมโพสิต แกรฟีน-โลหะออกไซด์ ที่เตรียมด้วยวิธีการผลิตเชิงพาณิชย์ วัสดุนาโนแกรฟีนสำหรับการขึ้นรูปแบบ 3 มิติ วัสดุพลาสติกชีวภาพคอมโพสิตแกรฟีน เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านชีวการแพทย์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ความก้าวหน้าล่าสุดของการร่วมมือวิจัย ผลการวิจัยล่าสุดจะได้รับการนำเสนอและอภิปรายเพื่อต่อยอดความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจต่อไป

กำหนดการ

10:30 – 10:50 น. Graphene and Printed Electronics Research at TOPIC

โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ

10:50 – 11:10 น. Collaborative Research Progress on Super Capacitor

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
หัวหน้าศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ

11:10 – 11:30 น. Collaborative Research Progress on Gas Sensors

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ
นักวิจัยโครงการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ

11:30 – 11:50 น. Collaborative Research Progress on 3D Printed Biomaterial

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม
หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ

11:50 – 12:00 น. ถาม-ตอบ