ace2019-ss09

หัวข้อ : วิศวกรรมควอนตัมในประเทศไทย (Quantum Engineering in Thailand)
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ห้อง Ladprao 1 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ (เซ็นทรัลลาดพร้าว)

 

เนื้อหาโดยย่อ

วิศวกรรมควอนตัม (Quantum Engineering) เป็นการวิจัยและพัฒนาในเส้นทางใหม่ โดยใช้ความรู้ทางควอนตัมฟิสิกส์เป็นแกนหลักสำคัญผนวกกับความพยายามเชิงวิศกรรม ที่จะมุ่งเน้นให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เกิดเป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยีขั้นสูง ที่จะสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม

เสวนาในหัวข้อนี้จะนำเสนองานวิจัยในกลุ่มของวิศวกรรมควอนตัม โดยหยิบยกตัวอย่างงานวิจัยของภาครัฐของไทยที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งประกอปไปด้วย (1) งานทางด้านการพัฒนาระบบสุ่มตัวเลขด้วยหลักการทางควอนตัม (Quantum Random Number Generator) (2) การทำการจำลองทางควอนตัมสำหรับการศึกษาในเชิงเคมี (Quantum Chemistry) (3) การพัฒนานาฬิกาอะตอม (Atomic Clock) สำหรับการยกระดับความแม่นยำของมาตรฐานเวลา และ (4) อุปสรรคหลักที่ขัดขวางความยิ่งใหญ่ของควอนตัมเทคโนโลยี (Quantum Supremacy)

กำหนดการ

เวลา 13.00–14.30น.
การเสวนา : “วิศวกรรมควอนตัมในประเทศไทย(Quantum Engineering in Thailand)” โดย

ดำเนินรายการโดย

ดร.ปรัชญา บุญขวัญ
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ