ace2019-ss07

หัวข้อ : ประสบการณ์และความสำเร็จของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเมือง
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.45 – 16.15 น.
ห้อง Ballroom B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ (เซ็นทรัลลาดพร้าว)

เนื้อหาโดยย่อ

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายเกิดพื้นที่เมืองอัจฉริยะ 100 พื้นที่ ภายใน 5 ปี รวมถึงการประกวดตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ หลักเกณฑ์การประเมินและคุณสมบัติเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกลการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะของประเทศ

การเสวนาในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากโจทย์ความต้องการใช้งานของผู้บริหารเมืองในพื้นที่ เพื่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองให้มีความน่าอยู่ ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่ผู้บริหารเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งการลดค่าใช้จ่ายและการสร้างความมีส่วนร่วมของภาคประชาชน นอกจากนี้ การเสวนาจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์หรือเทคนิคจากมุมมองของตัวอย่างกลุ่มผู้บริหารเมือง หรือผู้บริหารพื้นที่ ได้นำเทคโนโลยีที่เนคเทคพัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ เช่น

 • การใช้ “ระบบ Traffy waste” เพื่อช่วยบริหารและวางแผนการจัดเก็บขยะ
 • การใช้ “ระบบทันระบาด” สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
 • การใช้ “ระบบ Traffy Fondue” เพื่อแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ปัญหาเมือง

ซึ่งตัวอย่างผลงานนวัตกรรมที่จะนำมาร่วมเสวนาอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริหารเมืองที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป

กำหนดการ

เวลา 14.45 – 15.15 น.

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองและบริการประชาชนระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.)
  • เวลา 14.45 – 14.50 น. 
   กล่าวรายงานที่มาของโครงการ
   โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  • เวลา 14.50 – 14.55 น.
   ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวแสดงความยินดี
  • เวลา 14.45 15.00น.
   ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวแสดงความยินดี
  • เวลา 15.0015.15น.
   ถ่ายภาพร่วมกันและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

เวลา 15.15 – 16.15 น.

 • การเสวนา “ประสบการณ์และความสำเร็จของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเมือง” โดย
  • คุณบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
   กระทรวงมหาดไทย
  • คุณปกรณ์ จีนาคำ
   นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน
   สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
  • คุณวรภพ จารุศร
   ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
   บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
  • คุณถาวร จิรพัฒนโสภณ
   รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
   สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
  • คุณศิวรัชพณ บุญแก้ว
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   สำนักงานเทศมนตรีเมืองป่าตอง
   (ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย)
  • แพทย์หญิงดารินทร์ อารีย์โชคชัย
   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ/รองผู้อำนวยการกอง สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
   (ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย)

ดำเนินรายการโดย

ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม
หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

พิธีกรโดย

คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ