หัวข้อสัมมนา

AI for Thai : AI สัญชาติไทย ก้าวสำคัญสู่อุตสาหกรรม และการบริการต่างๆ ในประเทศไทย

Facebook
Twitter
LinkedIn

กำหนดการ

10.30 -12.00 น. เวทีนิทรรศการ บรรยายพิเศษ Thai AI Service

 • Super AI engineer โดย AIAT
 • Cira Core  โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
 • AI-OCR ระบบอัจฉริยะด้านการจัดการเอกสารการเงินและข้อมูล โดย บริษัท ZTRUS
 • AI as a Service, Data Consultancy, Text to Speech โดย BOTNOI CONSULTING
 • ถอดเสียง พูดเป็นข้อความ, สร้างเสียง พูดอัตโนมัติ, วิเคราะห์ภาษา และข้อความ (NLP and Text Analytics)  โดย บริษัท เอไอไนน์ จำกัด
 • Open Thai GPT โดย ดร.ปรัชญา บุญขวัญ NECTEC

13.00 -13.30 น. กล่าวเปิด ” Thai AI Service Platform”
โดย ดร.ชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

13.30 -14.30 น. เสวนา “ร่วมสร้าง National AI service platform”

 1. ดร.ชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 2. นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์  
  สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 3. รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง 
  Cira-Core Thai AI Platform 
 4. ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม
  บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด (ZTRUS) 
 5. ดร.ชมชนา ตรีวัย 
  Amazon Web Services (AWS)  

ดำเนินการบรรยายโดย
ดร.กริช  นาสิงห์ขันธุ์
NECTEC

14.30- 15.00 น. เวทีนิทรรศการ บรรยายพิเศษ Thai AI Service

 • AIAET
 • AI-Image ช่วยวินิจฉัยโรค  โดย บริษัท เพอเซ็ปทรา จำกัด
 • บริษัท อินดิสทิงท์ จำกัด

15.00 -16.30 น. เสวนา “ก่อการสร้างคน AI”

 1. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
  รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 2. ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
  NECTEC และอุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
 3. ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร
  สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AIEI)
 4. ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล
  Managing Director & Distinguished Visionary Architect, KBTG

ดำเนินการบรรยายโดย
คุณกัมพล เหล่าพงศ์สวัสดิ์
NECTEC

16.30 น. ปิดการเสวนา