ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า

จะดีแค่ไหนถ้ามี "ข้อมูลขนาดใหญ่"

ให้คนไทยใช้ประโยชน์ด้วยกัน

KEYNOTE SESSION

ปลดปล่อยพลังแห่งข้อมูลเพื่อคนไทย

Conferences

เวทีนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ข้อมูลของทุกภาคส่วน

Exhibitions

สัมผัสผลงานวิจัยต่าง ๆ ของเนคเทคและพันธมิตร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในส่วนของ Core Technology และการใช้ข้อมูลต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ

Expertise

ร่วมเปิดมุมมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ ไปพร้อมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน

ร่วมเปิดมุมมอง แลกเปลี่ยนแนวคิด

เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านข้อมูล ไปกับหลากหลายหัวข้อสัมมนา

จัดโดย

สนับสนุนโดย

Pavilion

Platinum

Gold

Silver

Bronze