รายการสัมมนา | Conferences

เวทีนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ข้อมูลของทุกภาคส่วน