หัวข้อสัมมนา

ความท้าทายของการบริหารจัดการข้อมูลเมือง (The Challenges of City Data Management)

Facebook
Twitter
LinkedIn

จากแนวนโยบายส่งเสริมความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยจะยกระดับพื้นที่เมืองอัจฉริยะ เปลี่ยนผ่านสู่ภาครัฐดิจิทัลในระดับท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบัน เมืองต่างๆ มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล การบูรณาการและการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากกล้อง CCTV ข้อมูลสภาพการจราจร ข้อมูลจากเซนเซอร์วัดสภาพอากาศ ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเมืองและนำไปสู่การยกระดับให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการข้อมูลเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานให้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และภาคเอกชนที่จะเข้ามาร่วมสร้างกลไกความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเมืองที่มีความหลากหลาย และมีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก เพื่อที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเมืองให้สามารถแก้ไขปัญหาเมืองได้ตรงที่สุด

ประเด็นสัมมนา

 1. บรรยาย : ความท้าทายของการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
 2. เสวนา : การบริหารจัดการข้อมูลสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

วิทยากร

 1. รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
  ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 2. คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ
  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 3. คุณดวงพร สิทธิมาลัยรัตน์
  รองปลัดเทศบาลนครระยอง
 4. ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ
  ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  เนคเทค สวทช.

ผู้ดำเนินรายการ

 1. ดร.พรพรหม อธีตนันท์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และประเมินผล
  เนคเทค สวทช.
 2. คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
  ผู้จัดการงานประชาสัมพันธ์
  เนคเทค สวทช.