หัวข้อสัมมนา

ธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยี Big Data Platform (Achieving Governance using Big Data Platform Technology)

Facebook
Twitter
LinkedIn

ในโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ภาครัฐในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีข้อมูลเพื่อธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะ และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล โจทย์สำคัญในปัจจุบันคือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตอบความท้าทายในหลากหลายมิติ เช่น การคัดกรองข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล ลดระยะเวลาการทำงาน การแสดงผลแบบเข้าใจง่ายและตัดสินใจได้ การเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงทักษะของบุคลากร เป็นต้น

คำถามสำคัญคือเทคโนโลยีด้าน Big Data Platform ของประเทศไทยสามารถตอบความท้าทายหลากหลายเหล่านี้ได้หรือไม่ และทำอย่างไรจึงจะสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลภาครัฐได้อย่างยั่งยืน

วิทยากร

 1. คุณชนะ สุพัฒสร
  Chief Executive Officer (CEO)
  บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน)
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 2. คุณศศิชัญญ์ บุญทวีวงศ์วสุ
  Chief Technology Officer (CTO)
  บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน)
 3. รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ชินธเนศ
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์
  หัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค สวทช.
  (ผู้ดำเนินรายการ)