หัวข้อสัมมนา

ถอดประสบการณ์จริง จากอธิปไตยของข้อมูลสู่กลยุทธ์การแปลงข้อมูลเป็นขุมทรัพย์ทางธุรกิจ (Lessons from Telco: Data Sovereignty and Monetization)

Facebook
Twitter
LinkedIn

เปิดวิถีเทคโนโลยี จับกลยุทธ์แปลงข้อมูลเป็นพลังขุมทรัพย์เพื่อธุรกิจ รู้จักกลุ่มเป้าหมายผ่านข้อมูล insight วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็น มีเครื่องมือที่ทันสมัย นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทั้งสังคม และเศรษฐกิจของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญผู้นำด้านโทรคมนาคม “AIS” แนวทางในการกำหนดบทบาทในการจัดการดูแลข้อมูล จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รูปแบบการนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์โดยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ การนำข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาเปิดโลกแห่งข้อมูลของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม กับนิยามคำว่า “Data Sovereignty and Monetization” ไปด้วยกัน

ประเด็นสัมมนา

 1. ธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ความท้าทายในด้าน Digital Literacy และ Awareness ของหน่วยงานภาครัฐ กับความซับซ้อนในการกำหนดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ของข้อมูลเฉพาะ
 2. ประโยชน์จากการนำ Data ไปใช้อย่างถูกต้อง โดยไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ความสำคัญของการใช้ข้อมูลจริง เพื่อการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
SS-04-3

วิทยากร

 1. ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์
  นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
  เนคเทค สวทช.
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 2. ดร.กมล เอื้อชินกุล
  (รักษาการ) ผู้จัดการ สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC)
  เนคเทค สวทช.
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 3. ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์
  Data Scientist Consultant
  บริษัท เบลนเดต้า จำกัด
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 4. ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล
  ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ไอเซ็ม จำกัด
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 5. ดร.สุนทร ศิระไพศาล
  หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
  เนคเทค สวทช.
  (ผู้ดำเนินรายการ)