รวบรวมลิงค์ของเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวติ้ง โทรคมนาคม และสารสนเทศ(ECTI) รวมถึงงานประยุกต์เทคโนโลยี ECTI
 • ไมโครอิเล็กทรอนิกส์

 • การออกแบบวงจรรวม

 • เทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์

 • เทคโนโลยีอิเล็กโตรออปติกส์

 • อิเล็กโทรนิกส์เพื่องานอุตสาหกรรม

 • ระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม

 • ชีวภาพการแพทย์

 • ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

 • การผลิตอัตโนมัติ

 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

 • เทคโนโลยีคลังข้อมูล

 • Computation Science and Engineering

 • เทคโนโลยีคลัสเตอร์คอมพิวติ้ง

 • การสื่อสารแบบไร้สาย

 • ระบบโทรคมนาคมสำหรับโทรศัพท์

 • ระบบสื่อสารแบบใช้สาย

 • ระบบประมวลสัญญานโทรคมนาคม

 • อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล

 • เทคโนโลยีซอฟต์แวร์(เสียงพูด, ภาพ, ข้อความ ฯลฯ)

 • อุปกรณ์เพื่อคนพิการ

 • ผู้ผลิตและประกอบคอมพิวเตอร์

 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
 • ไตรภาคี
 • สมาร์ตการ์ด

 • Business Challenge Program
 • เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการจัดองค์กร • รวมลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
Institute for Small and Medium Enterprises Development
	  www.ismed.or.th

  Krung Thai Bank Payment Gateway   www.ktb.co.th

  Promote Trust and Confidence on the Internet   www.bbbonline.org

  Bank of ASIA Payment Gateway  www.bankasia4u.com

  Bank of ASIA Payment Gateway  www.bankasia4u.com

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
Department of Industrial Promotion   https://www.smethai.net

             สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
The Office of Small and Medium Enterprises Promotion   https://www.sme.go.th
   
  Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
  National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
  Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.