ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม (Business and Industry Development Division - BID)
หน้าที่รับผิดชอบ
ดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน 2 รูปแบบ ได้แก่

     1. ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
          เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม เนคเทคได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา

     2. การจัดตั้งกลุ่มเวทีอุตสาหกรรม
           เพื่อเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กในการพัฒนาเทคโนโลยี และเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ที่เนคเทคมีความสามารถแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มสมาชิกกับผู้ประกอบการกลุ่มอื่นในอุตสาหกรรม และฝ่ายราชการในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ
     ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและบริการทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศในประเทศ

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
email : bid_nectec@hotmail.com
โทรศัพท์ : (0) 2564-6900 Ext.2336 - 2342
โทรสาร : (0) 2564-6901..2

 
        
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.