NECTEC Timeline

 • All
 • Awards
 • Infrastructure
 • MOU
 • Research
 • Tech transfer
Start
 • 16 Sep 1986

  กำเนิด NECTEC

  NECTEC ช่วงแรกมีสถานะเป็นโครงการภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยสังกัดสำนักปลัดกระทรวงฯ บทบาทหลักในช่วงแรกของเนคเทค คือการเป็นแหล่งให้ทุนวิจัย (Funding agency) ทางการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มีกำลังคนไม่ถึง 10 คน ศอ.พว. ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของประเทศจำนวน 7 โครงการ ได้แก่

  • โครงการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
  • โครงการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
  • โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet)
  • โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสังคม การศึกษาและวิจัย (ไทยสาร-3)
  • โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
  • โครงการศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
  • โครงการศูนย์ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ปี ค.ศ. 2000
  • โครงการสำนักบริการเทคโนโลยี สารสนเทศภาครัฐ

 • 1987

  ความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น

  ร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นโดย Japanese Center of International Cooperation for Computerization (CICC) ในการดำเนินโครงการวิจัยการแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

 • 1987

  ThaiSarn 1

  จัดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย ThaiSarn1

 • 1987

  12 เทคโนโลยีหลักเพื่อการวิจัยและพัฒนา

  เนคเทคว่าจ้างสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำโครงการวิจัยศึกษาสถานภาพและความต้องการของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ในประเทศไทย เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ฯ และกำหนดโครงการหลักที่ทางศูนย์ฯ ให้การสนับสนุน 12 โครงการ
  1.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชิ้นส่วนและอิเล็กทรอนิกส์
  2.โครงการออกแบบและผลิตวงจรรวมขนาดใหญ่มาก (VLSI)
  3.โครงการพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด
  4.โครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
  5.โครงการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่ออุตสาหกรรม
  6.โครงการปัญญาประดิษฐ์
  7.โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  8.โครงการเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์
  9.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตมอเตอร์ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
  10.โครงการคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
  11.โครงการพัฒนาอุปกรณ์โทรคมนาคม
  12.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • 1988

  การวิจัยในรูปแบบไตรภาคี

  กำหนดการให้ทุนสนับสนุน การวิจัยในรูปแบบไตรภาคี

 • พัฒนากำลังคน 1989

  ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรม (CAD Center)

  ดำเนินงานพัฒนากำลังคน โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซึ่งต่อมาได้ยกระดับเป็น NSTDA Academy ในปี พ.ศ.2554

 • 1989

  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งแรก

  จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเป็นครั้งแรก ในด้านสาขาวิจัยด้านอิเล็กทรอนิกส์

 • 1990

  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต

  ถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต สู่การผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทถาวรคอมพิวเตอร์ จำกัด

 • 1991

  ต้นแบบเครื่องรับโทรศัพท์

  ถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องรับโทรศัพท์สู่เอกชน ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทอินเตอร์โฟนิค จำกัด

 • 1991

  ต้นแบบตู้โทรศัพท์สาขาอัตโนมัติ (PABX)

  ถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบตู้โทรศัพท์สาขาอัตโนมัติ (PABX) สู่เอกชน มีการผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทอินเตอร์โฟนิค จำกัด

 • 1991

  ประกาศใช้ พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  วันที่ 30 ธันวาคม 2534 ได้เปลี่ยนแปลงสถานะจากโครงการภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์แห่งชาติ เฉพาะทาง ตาม พรบ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2534

 • 1992

  ต้นแบบพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย

  ผลิตต้นแบบพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เอกชน มีการผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทถาวรคอมพิวเตอร์ จำกัด และ บริษัทวันไทยคอมพิวเตอร์ จำกัด

 • 1992

  ไทยทัศน์

  แจกจ่าย “ไทยทัศน์” โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการช่วยสอน ให้กับโรงเรียนในประเทศไทย

 • เริ่ม Thaisarn2 1992

  ThaiSarn2

  เริ่มโครงการ ThaiSarn2 (Thai Social and Research Network) เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ 6 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 • 1992

  จัดตั้งสำนักงานเลขานุการ กกสช.

  ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ กกสช.

 • 1993

  เพิ่มจุดเชื่อมต่อ ThaiSarn2

  ThaiSarn2 เพิ่มจุดเชื่อมต่อเป็น 24 จุด โดยการเชื่อมต่อกับหน่วยราชการและมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้น

 • หน่วยวิจัย 1993

  จัดตั้งหน่วยปฎิบัติการวิจัยและพัฒนาอิเล็กโทรออปติกส์

  จัดตั้งหน่วยปฎิบัติการวิจัยและพัฒนาอิเล็กโทรออปติกส์ เริ่มผลิตเลเซอร์พอยน์เตอร์สู่เชิงพาณิชย์

 • 1994

  นโยบายสารสนเทค (IT2000)

  นำผลการวิจัยเชิงนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปขับเคลื่อนนโยบาย เริ่มจัดทำนโยบายสารสนเทค (IT2000)

 • 1995

  ผลิตพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ Lexitron V1.0

  ผลิตพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ Lexitron V1.0 ออกสู่เชิงพาณิชย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ บริษัท เอ็น เอส ที อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย