Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageNational Electronics and Computer Technology

NECTEC Buildingicon สารจากผู้อำนวยการ
icon ประวัติของเนคเทค
icon วิสัยทัศน์องค์กร
icon นโยบายองค์กร
icon ผังองค์กร
icon กรรมการบริหาร ศอ.
icon ผู้บริหาร ศอ.
icon ความร่วมมือ
icon งบประมาณ
icon พนักงาน
icon หน่วยงานภายในเนคเทค
icon เว็บไซต์เนคเทค

ความร่วมมือ

การส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ประเทศไทยได้มีความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคของ e-Age นี้ เนคเทคได้มีบทบาทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการเจรจาทำความตกลงความร่วมมือทั้งทางด้านนโยบายและทางด้านวิชาการ ซึ่งทั้งนี้กิจกรรมที่สำคัญที่ดำเนินการ ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ได้แก่

สหรัฐอเมริกา ได้มีความร่วมมือทั้งในระดับภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ อาทิ ร่วมมือกับบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการสนับสนุนโครงการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และการประกวดซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับ U.S.Trade Development Agency (USTDA) ในการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการเครือข่ายสารสนเทศในภาครัฐ ตลอดจนความร่วมมือกับบริษัท Computer Associates PTE Ltd. ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย และความร่วมมือกับสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) ในระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย เป็นต้น

แคนาดา โดยมีความร่วมมือกับ Telecommunications Research Laboratories of Canada (TRLabs) เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมของประเทศ นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับ International Center for the Advancement of Community-Based Rehabilitation (ICACBR) ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ

ฝรั่งเศส ได้มีความร่วมมือกับ Brittany Research Center/IT companies ในโครงการความร่วมมือ ในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบลเยี่ยม ได้มีความร่วมมือกับ Interuniversity of Micro-electronics Center (IMEC) ใน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมนักวิจัยไทยด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์

ออสเตรเลีย ได้มีความร่วมมือกับ Distance Learning Multimedia Training Center Royal ของ Melbourne Institute of Technology (RMIT) เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้าง ความแข็งแกร่งขององค์กรในเนื้อหาที่มีความสนใจร่วมกัน การให้บริการทางด้านเทคนิคและ อุตสาหกรรมโดยมีโปรแกรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีการพัฒนาโปรแกรมและหลักสูตร ร่วมกัน ตลอดจนมีการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกันในเรื่องความรู้ ความเชี่ยวชาญ และผลประโยชน์ด้านการค้า

ออสเตรเลีย/สหรัฐอเมริกา ได้มีความร่วมมือระหว่าง Prometric Thomson Learning ของสหรัฐฯ โดยสำนักงานในประเทศออสเตรเลีย กับ สวทช. โดยเนคเทค ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (NSTDA/NECTEC Prometric Testing Center: TH5) ในการสร้างมาตรฐานวุฒิ-บัตรวิชาชีพ (IT Certified Professional) ซึ่งจะมีผลต่อการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของประเทศไทย โดยจะเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านบุคลากรไอทีของประเทศให้ทัดเทียม ต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของญี่ปุ่นคือ

สิงคโปร์ ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ คือ

ในความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสำรวจระยะไกลจากดาวเทียม รวมทั้งความร่วมมือกับหน่วยงาน Singapore Polytechnic และ Singapore International Foundation เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ และความร่วมมือกับหน่วยงาน InfoComm Development Authority ในเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)

ลาว (โดยการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจาก UNESCO) เนคเทคได้มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการจัดการและบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้กับเจ้าหน้าที่ของประเทศลาว ทั้งนี้เพื่อสามารถเป็นผู้สอนให้แก่วิศวกรอื่นๆในประเทศลาวต่อไป

กัมพูชา (โดยการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจาก UNESCO) เนคเทคได้มีการให้ความช่วยเหลือทางด้านการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการจัดการ และบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับ เจ้าหน้าที่ของประเทศลาว ทั้งนี้เพื่อสามารถเป็นผู้สอนให้แก่วิศวกรอื่นๆ ในประเทศกัมพูชาต่อไป

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล โทร. 02-564-6900 ต่อ 2353 - 2354  
Mail to Web Master

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology