Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageNational Electronics and Computer Technology

แผนผังเว็บไซต์

รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงาน/โครงการของเนคเทค

 1. NECTEC
 2. NECTEC's Courseware
 3. NECTEC's e-Learning
 4. IT Digest
 5. สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 6. ห้องปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 7. งานวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค
 8. โครงการอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
 9. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ
 10. งานวิจัยวิทยาการเชิงคอมพิวเตอร์
 11. งานวิจัยเทคโนโลยีคลัสเตอร์คอมพิวติ้ง
 12. SVG Community in Thailand
 13. การประชุมวิชาการแห่งชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์
 14. NECTEC-GRID Certificate Authority
 15. Thailand Integrated Water Resource Management Project
 16. คลังข้อมูลสภาพน้ำในประเทศไทย
 17. ระบบคลังข้อมูลพายุหมุนเขตร้อน
 18. Satellite Weather Image Archive
 19. ระบบแสดงข้อมูลภูมิอากาศรายวัน
 20. งานวิจัยการสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม
 21. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 22. เว็บไซต์ Open Source TLE
 23. Open Source
 24. บริการแปลงรูปแบบไฟล์เอกสาร
 25. บริการระบบเมลลิ่งลิสต์เพื่อการพัฒนาโอเพนซอร์ส
 26. OSS / Freeware Review
 27. อภิธานศัพท์สำหรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
 28. ข้อมูลพื้นฐานภาษาไทย
 29. Software Bank
 30. วาจา Thai Text to Speech
 31. Thai OCR อ่านไทย
 32. I-Key โปรแกรมช่วยพิมพ์ภาษาไทยอัฉริยะ
 33. คลังศัพท์ L10n
 34. บริการแปลเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
 35. SanSarn
 36. พจนานุกรมไทย <-> อังกฤษ
 37. Mobile Cyber LAB
 38. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 39. ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)
 40. ฝ่ายเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา
 41. ผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยี
 42. ห้องปฏิบัติการวิจัยเปิด
 43. โครงการรับรองคุณภาพคอมพิวเตอร์
 44. โครงการพัฒนาบุคลากรไอซีที
 45. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
 46. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านไอซีที
 47. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภาครัฐ
 48. เว็บไซต์การสำรวจเว็บไซต์ภาครัฐประเทศไทย
 49. ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการไอซีทีหน่วยงานภาครัฐ
 50. ระบบโครงการนำร่องศูนย์บริการร่วม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 51. Campaign for Open Standards in Thailand
 52. โครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 53. ฝ่ายพัฒนานโยบายและกฏหมาย
 54. คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 55. งานศึกษานโยบายเทคโนโลยี ECTI และดัชนีสังคมสารสนเทศ
 56. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 57. งานประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ และสิ่งพิมพ์
 58. NECTEC Technical Journal
 59. งานผลิตสื่อประสม
 60. โครงการอินเทอร์เน็ตยุคหน้้า
 61. ไทยสาร 3
 62. ข้อมูลอินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 63. IPV6
 64. Star Net
 65. บริการวัดความเร็วในการ download ข้อมูล
 66. บริการตรวจสอบข้อมูลในเครือข่าย
 67. ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย
 68. เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 69. เครือข่ายกาญจนาภิเษก
 70. มูลนิธิอานันทมหิดล
 71. วันเทคโนโลยีของไทย
 72. มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
 73. สำนักราชเลขาธิการ
 74. NECTEC's e-Card
 75. ข้อมูลพิเศษคลื่นยักษ์สึนามิ
 76. ระบบลงทะเบียนผู้สูญหายจากเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทย
 77. โครงการสารานุกรมวัฒนธรรมไทย สำหรับเยาวชน
 78. ข้อมูลวัิฒนธรรม 76 จังหวัด
 79. ระบบสอบถามข้อมูลส่วนราชการไทย
 80. สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 81. Information Technology Standards
 82. เว็บไชต์หว้ากอ
 83. Emergency.thai.net

 

 

ผู้รับผิดชอบ SETEC โทร. 02-564-6900 ต่อ 2485 - 2487  
Mail to Web Master


สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology