Logo - NECTEC and Backto NECTEC HomepageNational Electronics and Computer Technology

Research & Developmenticon หน้าหลัก
icon สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
icon OMOP
icon เทคโนโลยี ECTI
icon สรุปผลงานวิจัยและพัฒนา ECTI-A
icon สาขาอิเล็กทรอนิกส์
icon สาขาคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ
icon สาขาโทรคมนาคม
icon สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
icon โครงการพิเศษ
icon ทุนวิจัย
icon ถ่ายทอดเทคโนโลยี
icon พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
icon นโยบายและโครงสร้างพื้นฐาน

งานวิจัยและพัฒนาในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ (Industrial Clustering)

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.ได้กำหนดให้มีการปรับแผนกลยุทธ์ในช่วงที่ 4 (ปีงบประมาณ 2549 - 2553) ขององค์กร ให้เป็นในลักษณะ Rolling Plan เพื่อตอบสนองต่อสภาวะของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ โดยเป็นแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง จึงได้มีการกำหนดระบบการทำงานวิจัยผ่านกลไกการทำงานในรูปแบบแบบใหม่ที่เรียกว่า "คลัสเตอร์ (cluster)" ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 คลัสเตอร์ ตามกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลต้องการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ได้แก่

ทั้งนี้ ในแต่ละคลัสเตอร์นั้นจะประกอบไปด้วยชุดโครงการย่อย (sub-program) ซึ่งภายในชุดโครงการย่อยจะประกอบไปด้วยชุดโครงการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการบริหารงานวิจัยในรูปแบบนี้ จะเป็นการช่วยเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างศูนย์แห่งชาติ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ สวทช. ในเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จึงมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการให้ทุนสนับสนุน โครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ให้เป็นการสนับสนุนในลักษณะของเครือข่ายวิสาหกิจ (Industrial Clustering) โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเป็นผู้นำในการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ไปจนถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีเนคเทคเป็นแกนกลางในการสนับสนุน

ชุดโครงการที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ตระหนักเน้นความสำคัญของ 9 ชุดโครงการดังนี้

 

ผู้รับผิดชอบ SETEC โทร. 02-564-6900 ต่อ 2485 - 2487
Mail to Web Master

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.02-564-6900 ต่อ 2346 - 2355
Mail to Web Master

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level A Conformance to Web Content Accessibility Guidelines 1.0 พัฒนาด้วย CSS Technology