MENU
Banner

A Measurement-based Approach to Software Development Process Tailoring in R&D Organization

อภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์, ปวรัตน์ นนทศิลป์

The Eighth International Conference on Software Engineering Advances (ICSEA2013), พฤศจิกายน 2556. หน้า8

http://www.thinkmind.org/download.php?articleid=icsea_2013_17_50_10312

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว