MENU
Banner

อุปกรณ์และวิธีการควบคุมการวัดอุณหภูมิของวัตถุด้วยภาพรังสีความร้อน

วันที่ยื่นต่อกรม

4/7/2003

เลขคำขอ

0301002489 (083590)

วันที่ได้รับฯ

16/6/2006

ประเทศ

TH

ผลงาน

อุปกรณ์และวิธีการควบคุมการวัดอุณหภูมิของวัตถุด้วยภาพรังสีความร้อน

ผู้ยื่นคำขอ

1. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 2. สุธี ผู้เจริญชนะชัย 3. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ 4. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 5. บุญส่ง สุตะพันธ์

สถานะคำขอ

ได้รับ สิทธิบัตร

รายละเอียด

การจับภาพความร้อนที่มีความแม่นยำสูงในสิ่งประดิษฐ์นี้ใช้วิธีการเทียบกับแหล่งกำเนิดรังสีความร้อนอ้างอิงที่ควบคุมได้ โดยการถ่ายภาพวัตถุด้วยกล้องที่ไวต่อความร้อน พร้อมๆ กับการถ่ายภาพความร้อนของแหล่งกำเนิดความร้อนอ้างอิง ทำให้สามารถหาค่าของอุณหภูมิของวัตถุได้แม่นยำกว่าวิธีการอื่นๆ ซึ่งไม่เป็นระบบปิด แหล่งกำเนิดรังสีความร้อนอ้างอิงเป็นได้ทั้งแบบชนิดเดี่ยว หรือ แบบอาร์เรย์ที่เรียงตัวกันในหนึ่งมิติ และ สองมิติ

research-patent-0301002489

วันที่เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2559 11:35