MENU
Banner

ระบบตรวจตราความปลอดภัยชนิดบันทึกข้อมูลภาพแบบดิจิตอล

วันที่ยื่นต่อกรม

13/1/2005

เลขคำขอ

503000054

วันที่ได้รับฯ

27/7/2006

ประเทศ

TH

ผลงาน

ระบบตรวจตราความปลอดภัยชนิดบันทึกข้อมูลภาพแบบดิจิตอล

ผู้ยื่นคำขอ

1. เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด 2. สาโรช เจริญกุล 3. สมพงษ์ กิตติปิยกุล

สถานะคำขอ

ได้รับ อนุสิทธิบัตร

รายละเอียด

ระบบตรวจตราความปลอดภัยชนิดบันทึกข้อมูลภาพที่พัฒนาขึ้น เป็นระบบที่บันทึกภาพลง Hard disk ด้วยระบบดิจิตอล ทำให้สะดวกและได้ภาพที่มีคุณภาพคมชัด นอกจากนี้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยเสริม Motion Detection, Digital Zoom และระบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การบันทึกภาพและการสืบค้นสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว