MENU
Banner

โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา Family Folder Collector (FFC)

FFC

โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (Family Folder Collector) หรือ เราเรียกส้ันๆ ว่า FFC เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) บนแท็บเล็ต โดยโปรแกรมถูกออกแบบให้ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์สุขภาพชุมชน JHCIS ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ รพ.สต.นำไปใช้ เยี่ยมบ้าน คัดกรองโรค สำรวจพิกัดบ้าน สถานที่สำคัญ ในชุมชน ลดปัญหาการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน และส่งเสริมการทำงานเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพดังนี้

 • มีระบบการรักษาความปลอดภัยให้ฐานข้อมูลด้วยการเข้าและถอดรหัสลับก่อนใช้งานฐานข้อมูล เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของฐานข้อมูล
 • มีระบบการยืนยันผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ เพิ่มความปลอดภัยอีกระดับ
 • ใช้งานร่วมกับโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน (JHCIS) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม FFC Autosync 2011 ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
 • สามารถระบุตำแหน่งพิกัดหลังคาเรือนจากระบบ GPS หรือ AGPS อย่างอัตโนมัติได้
 • สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา ตำแหน่งพิกัดของหลังคาบ้านบนแผนที่ Google map ได้
 • สามารถดูข้อมูลสภาวะความเป็นโรคเรื้อรังของบุคคลในบ้านบนแผนที่ได้
 • สามารถสร้างผังเครือญาติ (Genogram) ในรูปแบบกราฟฟิก โดยมีจุดศูนย์กลางที่เจ้าบ้านได้ ๔ รุ่นอายุคน (หนึ่งรุ่นอายุคนก่อนเจ้าบ้าน สองรุ่นอายุคนหลังเจ้าบ้าน) จากฐานข้อมูลของโปรแกรม JHCIS ได้อย่างอัตโนมัติ
 • สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลคนในผังเครือญาติ เช่น เพศ วัย อายุ และสภาพการเป็นโรคเรื้อรังได้
 • สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น รหัสบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมู่เลือด และ ยา/อาหารที่แพ้ได้
 • สามารถถ่ายและบันทึกภาพของบุคคล และนำมาเก็บในฐานข้อมูลของโปรแกรม JHCIS ได้
 • สามารถเลือกดูรายละเอียดของบุคคลที่อยู่ในผังเครือญาตินั้นได้
 • สามารถข้ามไปดูผังเครือญาติของบุคคลที่มีความสัมพันธ์แต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • สามารถบันทึกข้อมูลภาวะสุขภาพที่สำคัญในการออกเยี่ยมเพื่อปรับปรุงข้อมูลด้านสุขภาพได้
 • สามารถวินิจฉัยโรค ตามมาตรฐาน ICD-10 ในการออกตรวจสุขภาพนอกสถานที่ได้
 • มีระบบค้นหา รหัสวินิจฉัยโรค เพื่อสะดวกในค้นหารหัสโรค หรือ คำหลักของโรคนั้นได้ พร้อมรหัสวินิจฉัยโรคที่มีใช้งานบ่อยๆ
 • มีระบบจ่ายยา เวชภัณฑ์ บริการ พร้อมวิธีใช้ยา (ถ้ามี) เพื่อสะดวกในการให้บริการนอกสถานที่ในกรณีที่ต้องการจ่ายยา เวชภัณฑ์ บริการ ผู้ป่วยที่บ้าน พร้อมระบบค้นหา รหัส ยา เวชภัณฑ์ บริการ
FFC

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (FFC: Family Folder Collector) ร่วมกับระบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์สุขภาพชุมชนที่ชื่อว่า JHCIS เพื่อใช้ทดแทนการจัดเก็บข้อมูลแฟ้มอนามัยครอบครัว (Family Folder) แบบเก่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลสุขภาพและอนามัยของคนไทย

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่

คุณวัชรากร หนูทอง โทรศัพท์
watcharakon.noothong@nectec.or.th
โทร : 025646900ต่อ2513
ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย (WNP)
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สายข้อมูลความมั่นคงและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (WISRU)
ffc-family-folder-collector

วันที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2559 16:45