Thai AI Service Platform แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยเพื่อคนไทย

Facebook
Twitter
บทความ | วลัยลักษณ์ คงพระจันทร์
AI

 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI ประเด็นที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในระดับสากลประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก ดังที่ประเทศมหาอำนาจต่างช่วงชิงการเป็นผู้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เกิดการวางนโยบายและยุทธศาสตร์โดยมีปัญญาประดิษฐ์เป็นกลไกสำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของสังคมและเศรษฐกิจ ถือเป็นหลักฐานที่เน้นย้ำการให้คุณค่า ความสำคัญแก่เทคโนโลยีดังกล่าวในฐานะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นอนาคตของมนุษยชาติ

AI

 

อัตลักษณ์ไทย: จากผู้บริโภคสู่ผู้ผลิต Thai AI Service Platform

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แทรกซึมรอบตัวเรา เราล้วนเคยเป็นผู้ใช้ฟีเจอร์จากการพัฒนา AI ของหลากหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับสากลทั้ง Google Facebook และ Apple เป็นต้น วันนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงจุดยืนจากผู้บริโภคสู่ผู้ผลิต Thai AI Service Platform แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยเพื่อคนไทย ถือเป็นหมุดหมายแห่งการก้าวเข้าสู่ Digital Thailand อย่างแท้จริง สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทย

Thai AI Service Platform โดดเด่นด้วยขีดความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่ประกอบสร้างขึ้นในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย ถือเป็นอัตลักษณ์สำคัญของปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยที่เข้าใจบริบทความเป็นไทยได้ดีกว่าใคร นำไปสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานง่าย และเกิดประโยชน์ในมิติที่ตอบโจทย์คนไทยได้ดีที่สุด เช่น มิติด้านการเกษตร ที่สามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์คาดการณ์ผลผลิตและคุณภาพความหวานของอ้อย หรือ มิติด้านการแพทย์ ที่นำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิใบไม้ในตับ เป็นต้น

Thai AI Service Platform มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี Machine Learning เสมือนสมองของ AI ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลที่หลั่งไหลอยู่ในประเทศเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่าง ๆ เช่น ภาคธุรกิจกลุ่มค้าปลีก (Retail) ใช้ Chatbot ที่มีความเข้าใจในบริบทภาษาไทย สามารถโต้ตอบเพื่อการซื้อขายให้บริการแทนพนักงานได้เป็นอย่างดี หรือภาคโลจิสติกส์ ใช้ Face Recognition เพื่อตรวจจับใบหน้าของพนักงานขับรถเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงอุบัติเหตุ เป็นต้น

Thai AI Service Platform

 

Thai AI Service Platform: การพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่สิ้นสุด

การก้าวสู่ผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยี AI ของประเทศไทยนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างครบวงจร ยั่งยืนและไม่มีที่สิ้นสุด กล่าวคือในฐานะผู้ใช้ Thai AI Service Platform จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิต (Productivity) ของผลิตภัณฑ์และบริการ ลดต้นทุนในการดำเนินงาน เพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของอุตสากรรมและบริการสู่การยกระดับประสิทธิภาพของเศรษฐกิจไทยทั้งระบบส่งผลต่อเนื่องถึงภาคสังคมในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน เมื่อ Thai AI Service Platform มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในสังคมไทย ข้อมูลการใช้งานที่หลากหลายเหล่านั้น ย่อมท้าทายและโอกาสให้กลุ่มนักวิจัยและพัฒนาหรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ สร้างสรรค์เทคโนโลยี AI เพื่อให้ตอบโจทย์กับธุรกิจ เกิดนวัตกรรมใหม่ เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยในมิติอื่น ๆ ต่อไป