กลุ่มวิจัยการควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (ACERG)

Facebook
Twitter

กลุ่มวิจัยการควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (ACERG) มีทีมวิจัยที่มีภารกิจ ความเชี่ยวชาญทางด้านระบบอัตโนมัติและระบบอัจฉริยะ สำหรับการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสาธารณูปโภค การอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการพลังงาน เป็นต้น ก่อตั้งวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยนักวิจัยส่วนใหญ่มาจาก หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Advanced Automation and Electronics Research Unit)

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาทางด้านการควบคุมและระบบอัจฉริยะที่พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศให้ความไว้วางใจและนึกถึง (Sustainable  Control and Intelligent  System Solution for R&D Communities)

พันธกิจ
  1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน การควบคุมและระบบอัจฉริยะ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ที่จะทำให้ให้เกิดผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และองค์ความรู้ของประเทศอย่างยั่งยืน
  2. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วนในการผลักดันให้งานวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างยั่งยืน รวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การร่วมวิจัยและพัฒนา และ การให้คำปรึกษา
  3. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านการควบคุมและระบบอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
เทคโนโลยีหลัก
  • Embedded System Platform
  • Wireless Sensor Network
  • การออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
  • การแปลงผันกำลังงานด้วยสวิตช์ความถี่สูงและประสิทธิภาพสูง
ผลงานเด่น/งานที่กำลังดำเนินการ
รายละเอียดชองผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยวิจัยดูได้จากผลงานของแต่ละที่ทีมวิจัย 
ติดต่อ
ดร.กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์
กลุ่มวิจัยการควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (ACERG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
อีเมล : kanokvate.tungpimolrut[at]nectec.or.th