ทีมวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต

Facebook
Twitter

การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย โดยมีแนวโน้มเป็นบริการที่ประยุกต์นวัตกรรมอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมระบบคลาวด์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ฝังตัว และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเข้าด้วยกัน เช่น เทคโนโลยี Internet of Things ที่สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร การจัดการพลังงานและการจราจรของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาบริการใหม่ๆที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือสิ่งที่จะใช้ติดต่อสื่อสารทั้งหลายมีส่วนที่คล้ายกันคือ มีการเชื่อมต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์หรือระบบต่างๆ เพื่อดูแลตรวจสอบ (monitoring) เพื่อควบคุม (control) หรือเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เชิงลึก (analytic) ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ ระบบ หรือกระบวนการต่างๆให้ดียิ่งขึ้น

ทีมวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตได้เล็งเห็นความสำคัญของแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต จึงมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่อง Internet of Things (IoT), Cloud technology and service platform, Data acquisition and analytics และ Internet infrastructure and service เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้กับประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

สารบัญ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต

พันธกิจ

 • วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานรากทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต
 • ผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตที่วิจัยและพัฒนาขึ้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ส่วนรวมและประเทศ
 • สร้างพันธมิตรและความร่วมมือให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไปด้วยกัน

เทคโนโลยีหลัก

 • Internet of Things /Web of Things
  • IoT/WoT Service Platform
  • IoT/WoT Gateway
  • IoT Communications
  • Security for IoT
  • Identity Management
 • Cloud Technology and Service Platform
  • Cloud Service Platform
  • Cloud/Edge Architecture and System
  • Scalable System Design
  • Distributed System
  • Fault Tolerant System
 • Data acquisition and analytic
  • Data Service Platform
  • Data Sensing and Monitoring
  • Multimedia Data Recording
  • Sensing Information analysis
  • Event Processing
 • Internet infrastructure and service
  • Internet Information Service
  • Network management and design
  • Future Internet

ผลงานเด่น

 • ต้นแบบงานวิจัย
  • แพลตฟอร์มบริการคลาวด์คอนเทนเนอร์
  • แพลตฟอร์มบริการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  • ระบบเกตเวย์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  • ระบบเทียบเวลามาตรฐานสากลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NetTimes)
  • ระบบบริหารจัดการกลาง สำหรับจัดเก็บ ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ (NetLog)
  • ระบบติดตามและตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าด้วยชุดปลั๊กไฟฟ้า (NetSense)
  • ระบบบันทึกการสนทนาวิดีโอผ่านอินเทอร์เน็ต
  • ระบบบันทึกและจัดเก็บบริการถ่ายทอดการสื่อสารอัตโนมัติ
 • การยื่นคำขอจดสิทธิบัตร
  • อุปกรณ์ควบคุมโทรศัพท์สำหรับให้บริการโอนสายโทรศัพท์พื้นฐานไปยังระบบโทรศัพท์ VoIP
  • ระบบและวิธีการควบคุมและตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยมีการระบุตัวตนผู้ใช้
  • ระบบและวิธีการสื่อสารไร้สายแบบเฉพาะกิจโดยใช้กลุ่มหุ่นยนต์สื่อสารกึ่งอัตโนมัติ
  • ระบบรับส่งข้อมูลแบบไร้สายและวิธีการรับส่งข้อมูลดังกล่าว
  • ระบบให้บริการเทียบเวลามาตรฐานสากลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

 • เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ (ผู้เชี่ยวชาญวิจัยอาวุโส) : Network Design, Network Security and Network Management , Wireless Ad hoc and Sensor Network , Network Virtualization and Services , Network Optimization and Algorithm, Cloud Service Architecture, Internet of Things, Internet Technology and Applications
 • บุญชัย งามวงศ์วัฒนา (นักวิจัย) : Computer Networks, Protocol Design, Network Measurement, Network State Detection, Congestion Control, Quality of Service, IP Telephony, VoIP, Multimedia
 • สาดิศย์ เสถียรไพศาล (วิศวกรอาวุโส) : System administration (Linux, BSD, Windows, MacOS) , Virtualization Technology (vmware, Parallels Server, OpenVM and etc.) , Network Optimization and Design , Network Protocol and Performance Analysis , Internet Technology and Applications
 • อนุวัตร์ สมบุญ (ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส) : VoIP, Sip, Web Application, Web Monitoring, Multimedia data analysis
 • ณัทธนกฤต พาณิชสถาพร (วิศวกร) : System administration (Linux, Ubuntu, Windows), Network administration, Internet Technology and Applications
 • ปวีณา แตงสี (ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส) : Web application, Web design, Data analysis
 • ภูษิต รุ่งโรจน์ (ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส) : Computer Programming, System programming, Web application development, Graphic design, Internet Technology and Applications
 • วิภาดา นฤพิพัฒน์ (ผู้ช่วยวิจัย) : Wireless Ad hoc and Sensor Network, Internet of Things, Web of Things, algorithm, data analysis,
 • ฤทธิ์ณรงค์ พรมยา (ผู้ช่วยวิจัย) : Computer Programming, Web technology, Container technology, Cloud service architecture and design, Internet of Things, Web of Things, Big data, Database design, Mobile Application, Internet Technology and Applications
 • พรพิมล รามัญอุดม (ผู้ช่วยวิจัย) : Computer Programming, VoIP, Sip, Web Application, Web Monitoring, Multimedia data analysis
 • สิทธิชัย แสงดี (วิศวกร) System administration, Network management, SDN, Embedded System, Internet Technology and Applications
 • วิศรุฒม์ แสงจง (ผู้ช่วยวิจัย) : Computer Programming, Web application development
 • ณภัทร ช่วงชุณห์ส่อง (ผู้ช่วยวิจัย) Cloud service architecture, Container technology, Big data, Network Protocol and Performance Analysis , Network Security, Script programming
 • นภัสสร เปียปั่น (ผู้ช่วยวิจัย). Computer Programming, Web application development, Mobile application development
 • ภควัฒน์ ติณสิริสุข (ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย): Embedded System, Internet of Things, Web of Things, Computer Programming, Network Technology
 • พีรพงศ์ รามัญอุดม (ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย): Computer Programming, Web application development, Web Monitoring, Multimedia data analysis

ติดต่อ

ทีมวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต (INO)
กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
อีเมล : ino[at]ino.nectec.or.th
โทร. : (+66)2-564-6900 ต่อ 2569