MENU
Banner

ทีมวิจัยนวัตกรรมพื้นผิววัสดุและอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก

ทีมวิจัยนวัตกรรมพื้นผิววัสดุและอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก (SMD-1) สังกัดศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) เป็นทีมวิจัยที่มุ่งเน้นการออกแบบ วิจัย พัฒนา และผลิตเทคโนโลยีใหม่ สำหรับการสร้างนวัตกรรมบนพื้นผิววัสดุและอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก รวมถึงห้องปฏิบัติการย่อส่วนบนชิปและบนแผ่นดิสก์ ที่สามารถผลิตบนเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันให้เกิดระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ให้สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานในเชิงพาณิชย์ สำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆได้

TMEC SMD-1RT

วิสัยทัศน์

เป็นพันธมิตรทางด้านวิจัยและพัฒนาที่ดี เพื่อสร้างนวัตกรรมบนพื้นผิววัสดุและอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก ให้สามารถประยุกต์ใช้งานในเชิงพาณิชย์ สำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆได้

พันธกิจ

มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) จนสามารถผลักดันให้เกิดสินค้านวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้งานในเชิงพาณิชย์ พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน (HRD) และมุ่งเน้นสร้างเครือข่าย (Networking) กับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

TMEC SMD-1RT

เทคโนโลยีหลัก

 • กระบวนการออกแบบ การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ และกระบวนการสร้างแม่แบบซิลิกอน และลอกแบบลวดลายจุลภาคด้วยเทคนิคซอล์ฟลิโธรกราฟี เพื่อสร้างนวัตกรรมบนพื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก รวมถึงห้องปฏิบัติการย่อส่วนบนชิปและบนแผ่นดิสก์
 • การสร้างพื้นผิวน้ำและน้ำมันไม่เกาะแบบยิ่งยวด เพื่อให้เกิดคุณสมบัติป้องกันการเกาะของสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิววัสดุ สำหรับการใช้งานในสภาวะแวดล้อมต่างๆ
 • การสร้างชิ้นงานขนาดใหญ่และการผลิตชิ้นงานในปริมาณมาก ด้วยเทคนิคนาโนอิมปรินท์ลิโธรกราฟี (Roll-to-roll nano-imprint lithography, R2R NIL) การฉีดพลาสติก (Injection molding) และการขึ้นรูปด้วยเลเซอร์ (Laser forming)
 • เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติและการวิเคราะห์พื้นผิววัสดุ

ผลงานเด่น

 • โครงการวิจัย FleXARs เพื่อสร้างพื้นผิวที่สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆไม่เกาะ (Everything-free surface) สำหรับการประยุกต์ใช้งานในสภาวะทะเล การแพทย์ และระบบขนส่งมวลชน
 • เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการย่อส่วนบนแผ่นดิสก์ สำหรับการตรวจคัดกรองโรคเท้าช้าง และการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างจุลภาคสามมิติ สำหรับการสร้างอุปกรณ์เครื่องจักรกลไฟฟ้าจุลภาคชนิดซิลิกอนไมโครโฟน
TMEC SMD-1RT

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

 • ดร.นิธิ อัตถิ - กระบวนการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำบนซิลิกอน โครงสร้างสามมิติของชั้นฉนวน/เกตโลหะ และการสร้างพื้นผิวป้องกันการเกาะของสิ่งมีชีวิต
 • นายวิศรุต ศรีพุ่มไข่ - นาโนเทคโนโลยี อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก ห้องปฏิบัติการย่อส่วนบนชิปและบนแผ่นดิสก์ และการสร้างพื้นผิวป้องกันการเกาะของสิ่งมีชีวิต)
 • นางสาวภัทรลักษณ์ ปัถมัง - นาโนเทคโนโลยี อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิก ห้องปฏิบัติการย่อส่วนบนชิปและบนแผ่นดิสก์ และการสร้างพื้นผิวป้องกันการเกาะของสิ่งมีชีวิต
 • นายจิรวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ - กระบวนการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำบนซิลิกอน อุปกรณ์เครื่องจักรกลไฟฟ้าจุลภาค การสร้างลวดลายระดับจุลภาค และการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • นางสาวอรพรรณ ทองสุข - การตรวจสอบคุณสมบัติและการวิเคราะห์พื้นผิววัสดุ และห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
 • นางสาวศรัณยา สุนทรีรัตน์ - การตรวจสอบคุณสมบัติและการวิเคราะห์พื้นผิววัสดุ ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ การวิจัยเพื่อการจัดการ และองค์การสมัยใหม่

ติดต่อ

อีเมล: tmec-smd@nectec.or.th
โทร: 038-857100 ต่อ 124, 125, 307, 312
SMD-1RT TMEC ไมโครฟลูอิดิก

วันที่เผยแพร่ 1 มีนาคม 2562 15:20